Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Färjeavgift

Definition Avgift för färjetransport. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Företagets utgifter för bro-, väg-, färje- och tunnelavgifter avseende resor och transporter med egna eller hyrda bilar är avdragsgilla i näringsverksamheten.

arrow_forward
rs

Skattereduktion

Definition En minskning av den beräknade skatten. Lagrum 67 kap. IL Lag om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift Kommentar En skattereduktion är en minskning av den beräknade skatten. Det är alltså inte någon minskning av inkomsten. Det finns en mängd olika skattereduktioner som t.ex. ...

arrow_forward
rm

Redovisningstidpunkt

arrow_forward
rs

Investeraravdrag

Definition Avdrag för fysisk person som förvärvar andelar i ett mindre företag. Lagrum 43 kap. IL Kommentar Fysiska personer som förvärvar andelar i ett mindre företag antingen när företaget bildas eller vid en nyemission får göra avdrag med hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget ...

arrow_forward
rs

Efterbeskattning

Definition Beslut om ändrad beskattning efter det att beslut om slutlig skatt har fattats. Lagrum 66 kap. SFL Kommentar Skatteverket har möjlighet att fatta nytt beslut efter det att beslut om slutlig skatt har fattats, efterbeskattning. Enligt huvudregeln kan Skatteverket fatta beslut till na...

arrow_forward
rs

Räkenskapsår

Definition Perioden mellan två bokslut. Lagrum 3 kap. BFL Kommentar Ett normalt räkenskapsår ska omfatta tolv månader. Fysiska personer och handelsbolag där en fysisk person beskattas för hela eller delar av resultatet ska ha kalenderår som räkenskapsår. Andra företag är inte bundna till att...

arrow_forward
rs

Fåmansföretag

Definition Med fåmansföretag avses ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre äger mer än 50 procent av rösterna för andelarna i företaget. Lagrum 56 kap. 2-8 §§ IL Kommentar Ett fåmansföretag kan också vara ett företag där näringsverksamheten är uppdelad på verksamheter so...

arrow_forward
rs

Förbättringsutgifter

Definition Utgifter för att förbättra en tillgång. Lagrum 44 kap. 14 §, 45 kap. 11-15 §§ och 46 kap. 8-12 §§ IL Kommentar När man avyttrar en kapitaltillgång ska man göra en kapitalvinstberäkning för att konstatera om det blir en kapitalvinst eller kapitalförlust. Vid beräkningen minskas intäkt...

arrow_forward
rs

Latent skatteskuld

arrow_forward
rs

Bokföringsmässigt resultat

Definition Det resultat som kommer från resultaträkningen för ett räkenskapsår och som inte har justerats med avseende på några skatteregler. Lagrum 14 kap. 2 och 21 §§ IL Kommentar Det bokförda resultatet justeras med olika poster, dels på grund av omfångsfrågan, dels på grund av periodisering...

arrow_forward
Visar 2671 till 2680 av 5129 träffar.