Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Common control

Common control är ett engelskt begrepp för verksamheten under gemensam kontroll som även i viss mån används i svenskt språkbruk. Exempel på detta är ett företag som äger två dotterföretag. Transaktioner mellan dessa dotterföretag är common control-transaktion. Med begreppet common control-transakti...

arrow_forward
rr

Swappar

arrow_forward
rb

Direktion

Direktionen är inte en rättslig term, men är ett vanligt ord för den organisation som är nära den verkställande direktören, det vill säga företagsledningen.

arrow_forward
rb

Fission

arrow_forward
ra

Mobbning

Det finns ingen definition av begreppet mobbning i arbetsrättslig lagstiftning. Mobbning kan avse olika svårighetsgrader av handlande. Det kan röra sig om att upprepat säga något dumt, bete sig illa eller fysiskt skada någon. Mobbning utgör en del av vad man brukar mena med begreppet ”kränkande sär...

arrow_forward
rb

Bifirma

arrow_forward
ra

Föreningsrätt

Definition Med föreningsrätt menas en rätt för arbetsgivare och arbetstagare  att tillhöra en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation,  att utnyttja medlemskapet i en sådan organisation,  och att verka för en sådan organisation eller för att en sådan organisation bildas. Föreningsrätten g...

arrow_forward
rr

Balansräkning K1 ideella föreningar

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som tillämpar K1 redovisar enligt Bilaga 2 i BFNAR 2010:1 enligt följande balansräkning: TillgångarImmateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Finansiella placeringar Kassa och bank Su...

arrow_forward
rr

Frimärken

arrow_forward
rr

Bokslutsarvode

Företagets utgifter för anlitande av redovisningsbyrå för upprättande av bokslut bokförs som bokföringskostnader. Hos redovisningsbyrån bokförs samma bokslutsarvoden som intäkter, konsultarvoden. K2-regler Enligt punkt 7.10 ska redovisningstjänster avseende årsredovisning kostnadsföras under det r...

arrow_forward
Visar 2631 till 2640 av 5129 träffar.