Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Resultaträkning, förkortad form

Företag som utgör mindre företag får enligt 3 kap. 11 § ÅRL upprätta en resultaträkning i förkortad form. K2-regler Ett exempel på en resultaträkning i förkortad form återfinns i punkt 4.5: Bruttoresultat Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar ...

arrow_forward
rr

Revisionskostnader

Utgifter för revisorns arvode och revision redovisas inom kontogruppen för förvaltningskostnader. Det är idag vanligt att yrkesverksamma revisorer och revisionsbyråer utför viss konsultverksamhet i redovisnings- och skattefrågor vid sidan om själva revisionsverksamheten. Samme revisor får dock inte...

arrow_forward
rr

Försäkring, återbäring

I vissa fall får företaget en återbäring från försäkringsbolaget. Denna återbäring är ofta svår eller omöjlig att beräkna i förväg. Dessutom faller den ofta ut året eller åren efter försäkringspremierna har betalats och kostnadsförts. Som huvudregel ska dessa därför redovisas i kontogrupp 39 i den ...

arrow_forward
rr

Tillstånd arkivering utomlands

arrow_forward
ra

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv bildades våren 2001 genom att Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) och Industriförbundet överfördes till en helt ny organisation, Föreningen Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv företräder företagen i Sverige och vill öka förståelsen för företagens verklighet och verka för att...

arrow_forward
rr

Balansera

Att balansera innebär detsamma som att aktivera.

arrow_forward
rr

Common control

Common control är ett engelskt begrepp för verksamheten under gemensam kontroll som även i viss mån används i svenskt språkbruk. Exempel på detta är ett företag som äger två dotterföretag. Transaktioner mellan dessa dotterföretag är common control-transaktion. Med begreppet common control-transakti...

arrow_forward
rr

Swappar

arrow_forward
rb

Direktion

Direktionen är inte en rättslig term, men är ett vanligt ord för den organisation som är nära den verkställande direktören, det vill säga företagsledningen.

arrow_forward
rb

Fission

arrow_forward
Visar 2621 till 2630 av 5129 träffar.