Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Lönebidrag

Arbetsgivare som t.ex. nyanställer arbetshandikappade eller långtidsarbetslösa äldre personer kan få statligt lönebidrag. I bidraget ingår även ersättning för arbetsgivaravgifter. Löpande bokföring Lönebidrag ska i den kostnadsslagsredovisade resultaträkningen (vilket också framgår av K2 nedan) r...

arrow_forward
rr

Leverantörsfaktura, innehåll

Leverantörsfakturor och andra verifikationer ska enligt 5 kap. 7 § BFL alltid innehålla uppgift om när verifikationen sammanställts (fakturadatum, datum för bokföringsorderns upprättande etc.), när affärshändelsen inträffat (leveransdag, period för elleveranser eller prenumeration, konsultarvode ...

arrow_forward
rs

Underprisöverlåtelse

Definition En överlåtelse till ett pris under marknadsvärde som uppfyller alla krav i 23 kap. IL. Lagrum 23 kap. IL Kommentar Huvudregeln är att alla transaktioner ska ske till marknadsvärde, annars sker det en uttagsbeskattning. För att underlätta omstruktureringar finns reglerna om underpris...

arrow_forward
rm

Växlingstjänst

arrow_forward
rb

Omröstning

Definition Omröstning, som också kallas votering, är en metod för beslutsfattande på exempelvis en bolagsstämma. Omröstning innebär att de enskilda rösterna räknas för att fastställa hur stor andel av församlingen som stöder olika förslag. Motsatsen till omröstning är att beslutet fattas med Ack...

arrow_forward
rr

Mindre företag

Indelningen i mindre och större företag syftar till att avgöra när olika bestämmelser ska tillämpas, t.ex. vilka företag som ska upprätta årsredovisning och vilka upplysningar som ska lämnas i årsredovisningen. För att fastställa om ett företag är mindre måste prövning ske om företaget är större. O...

arrow_forward
rs

Livförsäkringar

Definition En personförsäkring där utbetalningen är kopplad till den försäkrades liv, hälsa, ålder eller arbetsförmåga. Lagrum 58 kap. IL

arrow_forward
rm

Öresavrundning

En vanlig fråga är hur momsbeloppet i en faktura ska hanteras i de fall fakturabeloppet avrundas. Skatteverket anger i ställningstagande (200117, dnr: 8-19049) att avrundningslagen, saknar betydelse för beräkningen av moms och beskattningsunderlaget. Det är ersättningen som en säljare får som är u...

arrow_forward
rr

SINK

Se uppslagsordet SINK i Rätt Skatt.

arrow_forward
ra

Domsrätt

Frågan om vilket lands domstolar som är behöriga att pröva arbetsrättsliga och andra förmögenhetsrättsliga tvister regleras av EG:s förordning nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Denna förordning kallas Bryssel I-förordningen. Den...

arrow_forward
Visar 2601 till 2610 av 5129 träffar.