Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Öresavrundning

En vanlig fråga är hur momsbeloppet i en faktura ska hanteras i de fall fakturabeloppet avrundas. Skatteverket anger i ställningstagande (200117, dnr: 8-19049) att avrundningslagen, saknar betydelse för beräkningen av moms och beskattningsunderlaget. Det är ersättningen som en säljare får som är u...

arrow_forward
rr

SINK

Se uppslagsordet SINK i Rätt Skatt.

arrow_forward
rm

Momslagen

arrow_forward
rb

Kapitalandelslån

Definition Kapitalandelslån är ett lån som ett aktiebolag tar upp med villkor att återbetalningen är helt eller delvis beroende av bolagets ekonomiska resultat, det vill säga återbetalningen sker på annat sätt än med ett nominellt eller indexerat belopp. Eftersom återbetalningen (amorteringen) är...

arrow_forward
ra

Domsrätt

Frågan om vilket lands domstolar som är behöriga att pröva arbetsrättsliga och andra förmögenhetsrättsliga tvister regleras av EG:s förordning nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Denna förordning kallas Bryssel I-förordningen. Den...

arrow_forward
ra

Underrättelse

I många situationer finns en skyldighet enligt olika lagar att lämna en underrättelse. Här ska ges exempel på några vanliga sådana situationer. Avskedande, uppsägning En arbetsgivare som vill avskeda eller säga upp en arbetstagare på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren perso...

arrow_forward
rs

Bevisbörda

Definition Den part i en process inför domstol som initialt är skyldig att bevisa att rekvisiten i en rättsregel är uppfyllda. Kommentar För att en rättsregel ska bli tillämplig krävs att alla rekvisit är uppfyllda. Det leder till att rättsföljden inträffar. Bevisbördan avgör både vem som ska bev...

arrow_forward
rr

Nettolön

Nettolön är det belopp som utbetalas till en anställd (eller uppdragstagare), dvs. dennes bruttolön minskad med avdraget för preliminär skatt.

arrow_forward
rr

Insats

arrow_forward
rs

Basränta

Definition Basräntan är utgångspunkten för ränteberäkning på skattekontot. Lagrum 14 kap. 10 § SFF 65 kap. 3 § SFL Kommentar Basräntan fastställs (av Skatteverket) utifrån 125 procent av den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldsväxlar från den sextonde i en månad till den femto...

arrow_forward
Visar 2581 till 2590 av 5129 träffar.