Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Nettolöneskuld

Ibland gör man avdrag från den anställdes nettolön, d.v.s. på lönen efter skatt. Det kan handla om fackföreningsavdrag, avdrag för medlemsavgift till konstförening, idrottsförening eller annan förening som de anställda bildat på företaget. Om en anställd blir sjuk eller blir frånvarande av någon...

arrow_forward
rl

Nattvila

Lag Bestämmelser om nattvila finns i arbetstidslag (1982:673) samt i EU:s arbetstidsdirektiv. Alla arbetstagare skall ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila). Tiden mellan kl. 00.00-05.00 ska ingå i nattvilan. Avvikelse får göras tillfälligtv...

arrow_forward
rl

Medeltimförtjänst

Avtal När en anställd är avlönad med timlön, d.v.s. lön betalas för de timmar en anställd arbetar under avräkningsperioden, är timlönen ofta kombinerad med en rörlig lön, t.ex. ackord, provision eller bonus. När semesterlön eller sjuklön ska räknas ut för den här typen av löneförmåner, måste hänsy...

arrow_forward
rl

Musiker

För vissa yrkesgrupper kan arbetsgivaren göra ett schablonmässigt avdrag från arbetsgivaravgifterna för dessa yrkesgrupper. Fr.om. den 1 januari 2017 kan arbetsgivare göra ett schablonmässigt avdrag från arbetsgivaravgifterna för musiker. Det gäller musiker som engagerats tillfälligt för högst en...

arrow_forward
ra

Bildande av fackförening

Definition En arbetstagarorganisation (fackförening) definieras i 6 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL. En fackförening är en sammanslutning av arbetstagare som enligt sina stadgar ska tillvarata arbetstagarnas intressen gentemot arbetsgivaren. En facklig organisation är en id...

arrow_forward
ra

Bränsleförmån

arrow_forward
rb

Inkråmsöverlåtelse

Definition Inkråmsöverlåtelse är en Företagsöverlåtelse där objektet för överlåtelsen är ett företags tillgångar och eventuellt skulder. Inkråm är inte en fast definierad enhet utan det är många gånger upp till intressenterna att fastställa vad inkråmet är. Den enda riktigt tydliga avgränsningen ...

arrow_forward
rb

Innehavaraktier

Definition Innehavaraktier, det vill säga aktiebrev som från början är utställda ”till innehavaren”, är inte tillåtna i svensk rätt. Istället ska aktiebrev alltid ange aktieägarens namn när de först ges ut. Innehavaraktier kan dock vara tillåtna i utländska rättsordningar, bland annat Tyskland, F...

arrow_forward
rb

Instruktion om finansiell rapportering

Instruktionen om finansiell rapportering är en beskrivning av hur uppgifter om bolagets ekonomiska situation samlas in och rapporteras till styrelsen. I bolag med begränsad verksamhet behövs inte någon instruktion. Instruktion om finansiell rapportering syftar till att säkerställa att styrelseleda...

arrow_forward
ra

Lex Maria

En så kallad vårdskada är en skada som en person har fått inom vården och som kunde ha undvikits. En vårdskada eller risk för en vårdskada ska utredas av vårdgivaren. Allvarliga vårdskador ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genom en så kallad Lex Maria-anmälan. Det är end...

arrow_forward
Visar 2551 till 2560 av 5043 träffar.