Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

God redovisningssed

Definition En rättslig standard avseende redovisning. Lagrum 14 kap. 2 § IL 8 kap. 1 § BFL Kommentar Det finns ingen enhetlig definition av begreppet god redovisningssed. Begreppet syftar på en mängd olika redovisningsfrågor så som löpande redovisning och arkivering, värderings- och periodise...

arrow_forward
rr

Händelser efter balansdagen

K3-regler Händelser efter balansdagen är enligt punkt 32.2 såväl gynnsamma som ogynnsamma händelser som har inträffat mellan balansdagen och den dag då den finansiella rapporten är upprättad. Händelser efter balansdagen delas upp i två olika typer av händelser, dels händelser som bekräftar förhålla...

arrow_forward
rr

Nettoomsättning

Nettoomsättning definieras i 1 kap. 3 § ÅRL som intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. Begreppet nettoomsättning finns även definierat i BFL eft...

arrow_forward
rr

Personbilskostnader

Löpande bokföring Företagets löpande driftsutgifter för ägda eller leasade/hyrda personbilar bokförs normalt på konto 5610 Personbilskostnader (BAS 2022) eller på något av de underkonton som finns. Hyra av garage eller parkeringsplats utgör lokalhyra och bokförs därmed i kontogrupp 50 Lokalkostnade...

arrow_forward
rl

Bensinkort

En anställd som har en bilförmån kan antingen betala bensinen själv och få ersättning för tjänstekörning, eller så kan arbetsgivaren stå för bensinkostnaden och den anställde förmånsbeskattas för sin privata körning.

arrow_forward
rs

Resekostnad vid tjänsteresa

arrow_forward
rr

Varuprover

Företagets utgifter för framställning av speciella varuprover av ramkaraktär bokförs normalt som reklam. Om företaget däremot överlämnar en ordinarie vara ur sortimentet som provexemplar, och inte tar betalt för den, redovisas uttaget direkt men till värde noll. Om uttaget inte redovisas kommer det...

arrow_forward
rr

Finansiell anläggningstillgång, värdering löpande

Bokslut Enligt 4 kap. 3 § ÅRL ska värdering ske till anskaffningsvärde minskat med nedskrivningar och ökat med uppskrivning. För nedskrivning se finansiell anläggningstillgång, nedskrivning. För uppskrivning, se finansiell anläggningstillgång, uppskrivning. K3-regler Derivatinstrument som klassifi...

arrow_forward
rb

Teckningslista

Definition Teckningslista är det dokument där aktietecknare undertecknar och binder sig för att betala för ett antal aktier vid en nyemission eller utgivning av andra värdepapper. Teckningslistan ska innehålla bolagsstämmans emissionsbeslut. Teckningslistan ska även innehålla bolagsordningen samt...

arrow_forward
rl

Veckovila

Lag En anställd ska enligt arbetstidslag (1982:673)ha en veckovila på minst 36 timmar under varje sjudagarsperiod. Ledigheten ska vara sammanhängande och om möjligt förläggas till veckoslutet. Om den anställde tvingas arbeta övertid under veckovilan anser lagen att man bryter veckovilan så att en...

arrow_forward
Visar 2551 till 2560 av 5129 träffar.