Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Endagsförrättning

Definition Tjänsteresa som inte är förenad med övernattning.

arrow_forward
rb

Bulvan

Definition En bulvan är en person som utåt uppträder i eget namn men i hemlighet företräder en annan person. Bulvan-bolag är en benämning på ett bolag som är en front för okända intressenter. Det förekommer i bolagssammanhang att den legala bolagsföreträdaren inte utför de arbetsuppgifter som ank...

arrow_forward
rs

Privatbostad

Definition Ett småhus som till övervägande del är avsett att användas till eget eller närståendes permanentboende eller fritidsbostad. Lagrum 2 kap. 8-12 §§ IL Kommentar För att avgöra hur både den löpande beskattningen och beskattningen vid avyttring ska göras är det viktigt att ta ställning t...

arrow_forward
rl

Preliminärskatt men ingen lön

Preliminärskatt dras alltid från den kontanta bruttolönen. En anställd kan förutom kontant bruttolön ha olika förmåner, t.ex. bil eller bostad. Värdet på förmånen ingår i den anställdes skatteberäkningsunderlag, men något skatteavdrag kan inte göras från förmånen. Om en anställd har en förmån, t.e...

arrow_forward
rr

Varuprover

Företagets utgifter för framställning av speciella varuprover av ramkaraktär bokförs normalt som reklam. Om företaget däremot överlämnar en ordinarie vara ur sortimentet som provexemplar, och inte tar betalt för den, redovisas uttaget direkt men till värde noll. Om uttaget inte redovisas kommer det...

arrow_forward
rr

Revisionskostnader

Utgifter för revisorns arvode och revision redovisas inom kontogruppen för förvaltningskostnader. Det är idag vanligt att yrkesverksamma revisorer och revisionsbyråer utför viss konsultverksamhet i redovisnings- och skattefrågor vid sidan om själva revisionsverksamheten. Samme revisor får dock inte...

arrow_forward
rs

Försäljningskostnader

Definition Kostnader som uppstår i samband med försäljning av en tillgång. Lagrum 44 kap. 13 § IL Kommentar En intäkt vid avyttring av en kapitaltillgång ska minskas med utgifter som uppkommer i samband med avyttringen. Det kan vara provision, mäklararvode och liknande utgifter. Det är särski...

arrow_forward
rr

Särskild löneskatt vid passiv näringsverksamhet

Se uppslagsorden Särskild löneskatt och Enskild näringsverksamhet i Rätt Skatt.

arrow_forward
rs

Förskott på lön

Definition Löneutbetalning innan ordinarie utbetalningstillfälle. Lagrum 11 kap. 23 § SFL Kommentar Skatteavdrag ska göras vid varje tillfälle då utbetalning sker. Vid förskott på lön ska skatteavdraget proportioneras utifrån storleken på förskottet i relation till hela lönen (skatt på hela lön...

arrow_forward
rm

EU-reservregeln

Vid varuhandel mellan företag beskattas varan normalt i destinationslandet, dvs. i det land varan befinner sig då transporten avslutas och varan tas emot. Om köparen inte är momsregistrerad i destinationslandet utan istället åberopar ett VAT-nummer i ett annat EU-land beskattas förvärvet i det EU-l...

arrow_forward
Visar 2531 till 2540 av 5129 träffar.