Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Emission till bolagsledning och anställda

arrow_forward
rl

Hälsoundersökningar

Lag Arbetsmiljölag (1977:1160) har till ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. Man säger i lagen ”att arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena s...

arrow_forward
rr

Fortlevnadsprincipen

Bokslut Fortlevnadsprincipen återfinns i 2 kap. 4 § ÅRL. Principen innebär att det vid upprättande av årsredovisning förutsätts att företagets verksamhet kommer att fortsätta om inte företagets förmåga att fortsätta uppenbarligen är begränsad, t.ex. genom ett nedläggningsbeslut. Praxis är att den t...

arrow_forward
rb

Likvidationsföreläggande från Bolagsverket

Definition Likvidationsföreläggande är ett meddelande från Bolagsverket att bolaget måste åtgärda vissa bestämda brister, i annat fall beslutar myndigheten om att bolaget likvideras. Formellt sett är det en form av tvångslikvidation, även om de flesta brukar använda termen för Tvångslikvidation på...

arrow_forward
rr

Försäljning av varor

arrow_forward
rl

Medeltimförtjänst

Avtal När en anställd är avlönad med timlön, d.v.s. lön betalas för de timmar en anställd arbetar under avräkningsperioden, är timlönen ofta kombinerad med en rörlig lön, t.ex. ackord, provision eller bonus. När semesterlön eller sjuklön ska räknas ut för den här typen av löneförmåner, måste hänsy...

arrow_forward
rb

Minoritetsutdelning

Definition Minoritetsutdelning är en rätt för minoritetsaktieägare att begära vinstutdelning i aktiebolag. Minoritetsutdelning är en del av Minoritetsskyddet som sätter gränser för majoritetsaktieägarens bestämmande inflytande över ett bolag. Minoritetsutdelning skyddar mot så kallade utsvältnin...

arrow_forward
rl

Reseförsäkringar

För anställd som reser på tjänsteresa betalar i allmänhet arbetsgivaren en reseförsäkring. Reseförsäkringen omfattar vanligen, ansvarsskada, dödsfallsersättning, hemresekostnad, kostnader vid sjukdom och olycksfall m.m. Reseförsäkringen är en skattefri förmån för den anställde. Det kan vara svårt...

arrow_forward
rr

SIC

Uttalanden från Standards Interpretations Committee och en del av regelverket IFRS. Uttalanden görs numera av IFRS Interpretations Committee. Idag (december 2021) finns följande uttalanden i form av SIC: SIC 7 Införande av euro SIC 10 Statliga stöd - inget uttryckligt samband med företa...

arrow_forward
rr

Olja

Löpande bokföring Företagets utgifter för bränsle i form av eldningsolja, gas, fjärrvärme, ved, torv etc. särredovisas i olika kontogrupper beroende på om bränslet avser företagets egen fastighet (kontogrupp 51) eller verksamhetens drift (kontogrupp 53). Om bränslet i stället utgörs av bensin och o...

arrow_forward
Visar 2511 till 2520 av 5129 träffar.