Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Delsystem

arrow_forward
rr

Kollektiv värdering

En kollektiv värdering innebär ett avsteg från en värdering post för post och är i många fall uttryckligen tillåten enligt god redovisningssed. Exempel är värdering av varulager enligt först-in-först-ut eller till vägda genomsnittspriser. Se exempelvis K2 punkt 12.3.

arrow_forward
rr

Kreditrisk

K4-regler Enligt IFRS 7 Bilaga A definieras kreditrisk som risken för att en part i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra en skyldighet och därigenom förorsaka motparten en finansiell förlust. Detta utvecklas vidare i IFRS 9.

arrow_forward
rr

Koncessioner

Löpande bokföring Företagets utgifter för koncessioner/koncessionsrättigheter, t.ex. brytningsrätt i gruva, oljeprospekteringsrätt, TV-kanalsändningsrätt eller rätt att idka tågtrafik, ska precis som t.ex. förvärvade patent och varumärken skrivas av för värdeminskning över den beräknade nyttjandepe...

arrow_forward
rr

Nollinslag

arrow_forward
rl

Garantipension

arrow_forward
rl

Inkasso

Ibland händer det att en löneadministratör gör en felaktig utbetalning som måste krävas tillbaka från den anställde. I största möjliga utsträckning försöker man att reglera felaktigheten genom löneavdrag vid nästa lönetillfälle. I vissa fall finns inte den möjligheten utan det måste vidtas andra åt...

arrow_forward
rb

Uppskjuten apport

Definition Uppskjuten apport innebär att en bolagsbildning sker med tillskjutande av kontanter, men att bolaget därefter köper apportegendom från stiftarna. Det är alltså ett sätt att kringgå regelverket kring Apportbildning. Det finns en särskild regel för publika aktiebolag som syftar till att f...

arrow_forward
rb

Utomståendes närvaro på bolagsstämma

Bolagsstämman i ett aktiebolag är ett slutet möte mellan aktieägarna, med ett principiellt förbud för utomstående att närvara. De enda som formellt sett ska närvara är, utöver aktieägare, stämmofunktionärerna och underordnade bolagsfunktionärer (Närvaroplikt på bolagsstämma). Det finns många gång...

arrow_forward
rr

Julbord/jullunch

Se uppslagsordet Julbord/jullunch i Rätt Skatt.

arrow_forward
Visar 2491 till 2500 av 5129 träffar.