Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Aktiebolagsregistret

Definition Aktiebolagsregistret är en offentlig förteckning över alla aktiebolag i Sverige. Registret hanteras av Bolagsverket. Aktiebolagsregistret är en del av det register som går under beteckningen Näringslivsregistret. Registrering och avregistrering offentliggörs genast av Bolagsverket i Po...

arrow_forward
§

Inkassolag (1974:182)

arrow_forward
rr

Leasing/hyra av personbilar

Ett alternativ till att köpa en personbil för ett företag är att leasa/hyra, leasing/leasingavtal. För redovisning enligt K3, K2 och K Årsbokslut, se leasing/leasingavtal. Löpande bokföring Den erlagda leasing-/hyresavgiften debiteras konto 5615 Leasing av personbilar (BAS 2022) eller på ett konto...

arrow_forward
rm

Agent

Definition Förmedling kan ske i eget namn (kommission) eller i annans namn (agent). Den som i eget namn förmedlar en vara eller en tjänst för annans räkning, och får betalning för varan eller tjänsten, ses i momshänseende som en återförsäljare och är därför skattskyldig för moms. En agent däremot f...

arrow_forward
rr

Förskott från kunder

Förskott från kunder, eller ibland benämnda à contobetalningar, redovisas i det säljande företagets bokföring som en skuld tills varan levererats eller arbetsprestationen utförts. Om det erhållna förskottet inte täcker det slutliga fakturabeloppet uppstår en restfordran som bokförs som vanlig kundf...

arrow_forward
rr

Restavgifter

Löpande bokföring Rest- och förseningsavgifter debiteras normalt konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla (BAS 2022). Bokslut Rest- och förseningsavgifter behöver normalt inte periodiseras i bokslutet även om de avser perioden före balansdagen utan bokförs i samband med den betalningsp...

arrow_forward
rr

Ändamålsbestämda medel

Villkorade gåvor utan återbetalningsskyldighet intäktsredovisas vid gåvotillfället och ingår därmed i årets resultat det år som gåvan erhålls. Omföring görs sedan inom eget kapital eftersom gåvor som villkorats eller samlats in för ett specifikt ändamål särredovisas som ändamålsbestämda medel i ege...

arrow_forward
rr

Försäljningskostnader

Posten Försäljningskostnader i den funktionsindelade resultaträkningen ska enligt RedR 1 innehålla kostnader som är direkt hänförbara till avyttring av en omsättningstillgång, exklusive kostnader för finansiering och skatter. Försäljningskostnader kan t.ex. inkludera frakt till kund, kreditupplysni...

arrow_forward
rs

Allmän skatt

arrow_forward
§

Lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

arrow_forward
Visar 241 till 250 av 5129 träffar.