Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Charterresa

arrow_forward
rl

Jämkning

Huvudregeln är att huvudarbetsgivaren är skyldig att göra skatteavdrag enligt skattetabell och eventuella sidoinkomster beskattas med 30 %. En anställd kan begära ett högre skatteavdrag, s.k. frivillig skatt, utan beslut från Skatteverket men för att arbetsgivaren ska kunna göra ett lägre skatteavd...

arrow_forward
ra

Nattarbete

Arbete på natten är mer påfrestande för kroppen än arbete på dagen. I syfte att skydda arbetstagares hälsa mot alltför mycket nattarbete finns därför bestämmelser i arbetstidslagen som begränsar uttag av arbete på natten. Dessa regler har införts i lagen för att uppfylla kraven i EU:s arbetstidsdir...

arrow_forward
rr

Närstående

Närstående är ett begrepp som återfinns i ÅRL (1 kap. 8 och 9 §§ ÅRL) såväl som i skattelagstiftningen. En juridisk person anses i enligt 1 kap. 8 § ÅRL som närstående till ett företag som upprättar års- eller koncernredovisning (rapporterande företag) om 1. den ingår i samma koncern som det rapp...

arrow_forward
rm

Underskrift

Definition Vem som får skriva under en skattedeklaration beror dels på om deklarationen lämnas i pappersformat eller i elektronisk form och dels vilken företagsform som är aktuell. Skattedeklaration i pappersformatEn skattedeklaration i pappersformat måste vara underskriven av firmatecknaren om ...

arrow_forward
rs

Bensinförmån

arrow_forward
ra

Medlingslag

Från och med den 1 augusti 2011 gäller medlingslagen: Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister. Lagen gäller sådana privaträttsliga tvister där förlikning om saken är tillåten. Dock gäller lagen inte sådan medling eller förlikningsverksamhet i Sverige som sker inom ramen för ett må...

arrow_forward
rs

Personalbonus

arrow_forward
rs

Övergångspost

arrow_forward
rb

Röstlängd

Definition Röstlängden är en särskild förteckning över alla de aktieägare, ombud och biträden som är närvarande vid stämman. Röstlängden ska vara godkänd av bolagsstämman. En aktieägare som poströstat anses vara närvarande och ska alltså tas in i röstlängden och räknas med i omröstningar. Stäm...

arrow_forward
Visar 2451 till 2460 av 5129 träffar.