Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

OMX-option

arrow_forward
rs

Otillbörlig skatteförmån

Definition Begrepp i praxis avseende de tidigare reglerna om undantag från uttagsbeskattning, nuvarande regelverk om underprisöverlåtelser. Lagrum 23 kap. IL Kommentar Huvudregeln är att alla transaktioner ska ske till marknadsvärde, om så inte sker ska transaktionen uttagsbeskattas. I reglerna...

arrow_forward
rs

Ovillkorade aktieägartillskott

Definition En överföring från ett företags ägare som ökar eget kapital utan krav på motprestation. Kommentar Ett ovillkorat aktieägartillskott ges utan att ägarna avtalar sinsemellan om att tillskottet ska tas tillbaka. Ett ovillkorat aktieägartillskott ökar givarens anskaffningsvärde och är ska...

arrow_forward
rs

Periodisering

Definition Att hänföra inkomster och utgifter till rätt period. Kommentar Beskattningen styrs till stor del av redovisningen. När det finns ett samband mellan hur frågan behandlas redovisningsmässigt och skattemässigt talar man om det kopplade området. Sambandet mellan redovisning och beskattning...

arrow_forward
rs

Pågående arbeten

Definition Uppdrag som är påbörjade men ännu inte avslutade vid räkenskapsårets utgång. Lagrum 17 kap. 23-32 §§ IL Kommentar För byggnads-, anläggnings-, hantverks- och konsultrörelse finns särskilda skatteregler för värdering av pågående arbeten. Till företag som bedriver byggnads- och anläg...

arrow_forward
rs

Redovisningskostnader

Definition Kostnader för att anlita extern hjälp med företagets redovisning. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Kostnader för redovisning kan t.ex. avse löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och lönehantering. Kostnaden är avdragsgill i näringsverksamheten.

arrow_forward
rs

Ränteavdragsbegränsningsregler

Definition Begränsar möjligheten att få positiva skatteeffekter genom att flytta resultat genom räntebetalningar. Lagrum 24 kap. 16-20 §§ IL Kommentar Den 1 januari 2019 infördes förändrade ränteavdragsbegränsningsregler. Det är när två företag är i intressegemenskap med varandra som räntor kan...

arrow_forward
rs

Räntefördelning

Definition En schablonmässigt beräknad avkastning på kapitalunderlaget i näringsverksamheten som beskattas i inkomstslaget kapital. Lagrum 33 kap. IL Kommentar Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag beskattas för verksamhetens resultat, inklusive avkastningen...

arrow_forward
rs

SA-skatt

Definition En möjlighet för personer som inte har F-skatt att betala in preliminär skatt för att täcka skatter och avgifter. Lagrum 8 kap. 5 § SFL Kommentar I vissa situationer kommer inte de skatteavdrag som görs räcka för att täcka den slutliga skatten. Då finns det möjlighet att få särskild ...

arrow_forward
rs

Schablonmetoden

Definition För marknadsnoterade delägarrätter kan man använda 20 procent av försäljningspriset som anskaffningsvärde. Lagrum 48 kap. 15 § IL Kommentar Vid en kraftig värdestegring är det mer fördelaktigt att använda schablonmetoden jämfört med genomsnittsmetoden. Anskaffningsvärdet beräknas til...

arrow_forward
Visar 2441 till 2450 av 5043 träffar.