Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Omvänd fusion

Definition Ett dotterföretag tar över sitt moderföretags samtliga tillgångar och skulder samtidigt som moderföretaget upplöses utan likvidation. Lagrum 37 kap. IL Kommentar En omvänd fusion kallas även nedströmsfusion och innebär att dotterföretaget är det övertagande företaget och moderföretag...

arrow_forward
rb

Utomståendes närvaro på bolagsstämma

Bolagsstämman i ett aktiebolag är ett slutet möte mellan aktieägarna, med ett principiellt förbud för utomstående att närvara. De enda som formellt sett ska närvara är, utöver aktieägare, stämmofunktionärerna och underordnade bolagsfunktionärer (Närvaroplikt på bolagsstämma). Det finns många gång...

arrow_forward
rr

Minoritetsintresse

K3-regler Minoritetsintresse är enligt punkt 9.5A ett innehav utan bestämmande inflytande enligt inflytande i 7 kap. 9 § ÅRL. Minoritetsintressen ska enligt punkt 9.6 i koncernbalansräkningen redovisas separat inom eget kapital. Minoritetsintressen ska i koncernresultaträkningen redovisas i direk...

arrow_forward
rr

VA-avgift/vatten och avlopp

Företagets utgifter för vatten och avlopp redovisas i olika kontogrupper beroende på om det gäller hyrd lokal, egen fastighet respektive drift. Om avgifterna ingår i lokalhyran, hyra av lokal. Löpande bokföring Exempel på konton som debiteras för utgifter för vatten och avlopp (BAS 2022): 5040 Vat...

arrow_forward
rr

Bundet eget kapital

Eget kapital definieras som skillnaden mellan tillgångar och skulder och kallas ibland även för ägarkapital. Aktiekapitalet i ett aktiebolag, insatskapitalet i en ekonomisk förening och stiftelsekapitalet i en stiftelse utgör eget kapital. I aktiebolag, ekonomisk förening och vissa stiftelser delas...

arrow_forward
rs

Värdepappersfond

Definition En fond är en portfölj som investerar i olika typer av värdepapper såsom aktier, räntebärande papper eller andra fonder. Lagrum 48 kap. IL lagen om värdepappersfonder Kommentar Begreppet investeringsfond var tidigare ett samlingsnamn för värdepappers- och specialfonder. Begreppet to...

arrow_forward
rs

Kapitalplaceringsandelar

Definition Är andelar som varken är lagertillgångar eller näringsbetingad andel. Lagrum 48 kap. 26 § och 25 kap. IL Kommentar En utdelning på en kapitalplaceringsandel är skattepliktig. En kapitalvinst är skattepliktig och en förlust är avdragsgill. Förluster är bara avdragsgilla mot vinster. ...

arrow_forward
rl

Kafé

De som driver företag inom bl.a. restaurang- eller frisörbranschen måste föra anteckningar i en speciell liggare.

arrow_forward
rr

Finansiellt garantiavtal

Ett finansiellt garantiavtal är enligt K3 punkt 11.7 ett finansiellt instrument där utställaren av garantin ska ersätta innehavaren av garantin för en förlust som denne ådrar sig på grund av att en viss gäldenär inte fullgör betalning vid förfall enligt de ursprungliga eller ändrade villkoren för e...

arrow_forward
ra

Kritikrätt

En arbetstagare ska vara lojal mot sin arbetsgivare. Detta följer av lojalitetsplikten som är implicit i ett anställningsförhållande, det vill säga den behöver inte vara avtalad särskilt utan börjar gälla automatiskt i och med att ett anställningsavtal träffas. Arbetstagaren har dock en rätt att i ...

arrow_forward
Visar 2391 till 2400 av 5129 träffar.