Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Olycksfallsförsäkringar

Individuellt tecknade försäkringar, som t.ex. olycksfallsförsäkringar, utgör privata försäkringar, privata uttag. Om arbetsgivaren bekostar anställdas olycksfallsförsäkringar eller tecknar gruppolycksfallsförsäkringar utgör detta skattepliktiga förmåner för de anställda, förmåner. Premierna avseend...

arrow_forward
rr

Trädgård - redskap, möbler

Löpande bokföring Inköp av trädgårdsredskap och trädgårdsmaskiner bokförs beroende på belopp och nyttjandeperiod antingen som anläggningstillgångar maskiner och inventarier, inköp eller som förbrukningsinventarier. Även inköp av trädgårdsmöbler, flaggstång inklusive flagga, staket, gräsklippare etc...

arrow_forward
rr

Frukt

Färsk frukt utgör skattefria förmåner för de anställda. Genom att anlita fruktabonnemang kan företaget få färsk frukt levererad varje dag. Löpande bokföring Utgifter för frukt och liknande kan bokföras i kontogrupp 73 Kostnadsersättningar och förmåner eller 76 Övriga personalkostnader. Se uppslags...

arrow_forward
rr

Inventarier

arrow_forward
rr

Självrisk

För att minska kostnaden för försäkringspremierna har de flesta försäkringsavtal möjlighet till tecknandet av självrisk. Vid skada, förstörelse eller förlust på egendom måste företaget först betala en viss fast avgift, självriskbeloppet, innan ersättning kan fås ur försäkringen. Löpande bokföring...

arrow_forward
rr

Arvoden

Arvodesinkomster utgörs av arvoden i form av erhållen ersättning för utfört arbete, tjänst eller uppdrag. Erlagda utgifter för köpta konsulttjänster redovisas antingen som konsultarvode (konsultarvoden) eller på separata konton för tjänsten ifråga (köpta tjänster). Arvoden till styrelsemedlemmar/vd...

arrow_forward
rs

Arrende

Definition Betalning för nyttjande av fastighet. Lagrum 15 kap. 1 § och 16 kap. 1 § IL Kommentar En fastighetsägare som upplåter hela eller delar av sin fastighet får betalt för detta genom att arrendatorn betalar arrende. Arrendet är skattepliktig ersättning för fastighetsägaren och en avdrags...

arrow_forward
rs

Avgifter till branschföreningar

Definition Medlemsavgift till olika branschorganisationer. Lagrum 9 kap. 2 § IL Kommentar Enligt huvudregeln i inkomstskattelagen är medlemsavgif- ter till olika föreningar inte avdragsgilla. Det gäller även om medlemskap i t.ex. en branschorganisation är nödvändig för att få anlita vissa lever...

arrow_forward
§

Lag (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

arrow_forward
rm

Advokat

arrow_forward
Visar 231 till 240 av 5129 träffar.