Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Personnummer

Personnumret är en identitetsbeteckning för fysiska personer. I sin nuvarande form tillkom personnumret 1967 men redan 1947 infördes ett personnummersystem med födelsetid och ett tresiffrigt födelsenummer. Lag Bestämmelser om personnummer finns i folkbokföringslag (1991:481). Alla som är regist...

arrow_forward
rl

Persondator

Om arbetsgivaren betalar för en vara eller tjänst som har betydelse för arbetets utförande kan dessa betraktas som arbetsredskap och vara skattefria.

arrow_forward
rr

Rörelse

En verksamhet/rörelse består enligt K3 punkt 19.3 av en integrerad mängd aktiviteter och tillgångar som bedrivs och styrs i syfte att ge avkastning till investerare, eller lägre kostnader eller andra ekonomiska fördelar direkt till deltagare.

arrow_forward
rr

Kapitalandelsmetoden

Bokslut Företag som exempelvis omfattas av en koncernredovisning som upprättas enligt IFRS får enligt 3 kap. 4 a § ÅRL redovisa andelar i intresseföretag i balansräkningen och resultaträkningen, dvs i juridisk person, enligt kapitalandelsmetoden (se nedan) om det är förenligt med god redovisningsse...

arrow_forward
rl

Gåvor till ideella organisationer

Avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer borttagen 1 januari 2016.

arrow_forward
rr

Fakturadatummetoden

Utgående moms för bygg- och anläggningstjänster samt varor som omsätts i samband med att en omsättning sker av bygg- och anläggningstjänster kan numera redovisas enligt den s.k. fakturadatummetoden vilket innebär att moms ska redovisas i deklarationen den period då tjänsterna och varorna faktureras...

arrow_forward
rr

Förlopp

Enligt 5 kap. 1 § BFL ska affärshändelserna bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens...

arrow_forward
ra

Sanktionsdirektivet

Sverige har infört Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt, det så kallade sanktionsdirektivet. Det föreligger numera ett straffrättsligt ansvar för arbetsgiv...

arrow_forward
rm

Uppförandeskede

Definition Det finns en möjlighet för en fastighetsägare att, efter ansökan, bli frivilligt skattskyldig under uppförandeskedet, dvs. innan uthyrningen påbörjas. Fastighetsägaren kan då få den ingående momsen återbetald under byggnadstiden. Lagrum 9 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200) Besk...

arrow_forward
rm

Fakturadatummetod

Definition En fakturadatummetod innebär att säljaren ska redovisa den utgående momsen i den månad när fakturan har utfärdats. Om köparen har avdragsrätt för ingående moms så får momsen redovisas i samma ordning som gäller för den utgående momsen hos säljaren. Fakturadatummetoden är ett avsteg frå...

arrow_forward
Visar 2381 till 2390 av 5129 träffar.