Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Delningsprincipen

Om försäljning sker av flera olika varor och tjänster som är från varandra klart avskiljbara, ska beskattningsunderlaget delas upp enligt den s.k. delningsprincipen. När delningsprincipen inte går att tillämpa får en huvudsaklighetsbedömning göras. Det innebär att reglerna om t.ex. skatteplikt, und...

arrow_forward
rs

Fastighetstillbehör

Definition Är tillgångar som stadigvarande placerats på en fastighet, t.ex. byggnad, ledningar eller stängsel. Lagrum 19 kap. IL Kommentar Det finns ingen skatterättslig definition av fastighetstillbehör. Avskrivningstiderna kan variera beroende på hur ett fastighetstillbehör klassificeras ska...

arrow_forward
rm

EU

Definition EU är en förkortning av den Europeiska Unionen som är en beteckning för det samarbete som de 28 medlemsländerna har kommit överens om. Fram till 1 december 2009 användes benämningen EG för det område som tillhörde den Europeiska gemenskapens momsområde. När Lissabonfördraget trädde i kra...

arrow_forward
rs

Realränteobligationer

Definition Räntebärande värdepapper som är skyddat mot inflation. Lagrum 48 kap. 3 § IL Kommentar Realränteobligationer emitteras till underkurs. Under löptiden betalas ingen ränta ut löpande. På slutdagen återbetalas det nominella beloppet med tillägg av ett belopp motsvarande inflationen unde...

arrow_forward
rl

Kostnadsersättning

En anställd som har utgifter i tjänsten kan utöver lönen få kostnadsersättning från arbetsgivaren. Traktamente och milersättning är exempel på schablonmässigt beräknad kostnadsersättning. Övrig kostnadsersättning kan vara telefonkostnader från privat telefon, parkering eller egna verktyg. Bokföri...

arrow_forward
rl

Avgångsvederlag

När en anställd måste sluta sin anställning på grund av skäl, som han inte själv rår över, kan det bli aktuellt att ett avgångsvederlag betalas ut. Det kan exempelvis vara fråga om att den anställde sägs upp på grund av att ett företags filial läggs ner eller säljs. Avgångsvederlaget är oftast ett...

arrow_forward
rs

Kapitalförlust

Definition Förlust vid avyttring av kapitaltillgångar. Lagrum 25 kap. och 25 a kap. IL Kommentar Vid förlust på kapitaltillgång finns ett antal regler som man måste ta hänsyn till. Reglerna medför ofta att det blir en justering i deklarationen. En kapitalförlust beräknas genom att man minskar ...

arrow_forward
rr

Kontorsinredning

Kontorsinredning eller kontorsmöbler vilka inte omsätts i verksamheten räknas normalt till företagets anläggningstillgångar och bokförs som inventarier, maskiner och inventarier - inköp. Utgifter för förbrukningsinventarier - korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs normalt ...

arrow_forward
rs

Kommission

Definition Att köpa eller sälja något för annans räkning. Lagrum 36 kap. IL Kommentar När ett kommissionärsföretag bedriver näringsverksamhet för ett kommittentföretag genom ett kommissionärsavtal föreligger skatterättslig kommission. Kommissionärsföretaget behöver då inte ta upp det skattemäss...

arrow_forward
rs

Kompletteringsregeln (pensionskostnader)

Definition Kompletteringsregeln gör det möjligt att få ett större skattemässigt avdrag än vad huvudregeln medger. Lagrum 58 kap. 7-12 §§ IL Kommentar Det förekommer att en anställd har ett otillräckligt pensionsskydd från nuvarande eller tidigare arbetsgivare. Den anställde kanske började arbe...

arrow_forward
Visar 2351 till 2360 av 5043 träffar.