Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Dåliga arbetsprestationer

Att en arbetstagare utför sitt arbete på ett sätt som jämförelsevis inte alls är lika bra som hans eller hennes kollegors arbete, kan i vissa fall leda till uppsägning på grund av personliga skäl. Så kan vara fallet om prestationerna väsentligt understiger vad arbetsgivaren normalt borde ha kunnat ...

arrow_forward
rr

Förlagsinsatser

Utöver medlemsinsats i en ekonomisk förening (10 kap. LEF) får det i stadgarna bestämmas att kapital får skjutas till föreningen genom en särskild insats. Denna särskilda insats benämns förlagsinsats. Bestämmelserna om förlagsinsatser framgår av 11 kap. LEF. I stadgarna ska i så fall det som ska gä...

arrow_forward
rb

Investerarskydd

Definition Investerarskyddet kan i vid bemärkelse sägas omfatta alla regler som syftar till att investerare på värdepappersmarknaden ska åtnjuta en sund, rättvis och professionell infrastruktur för handel med värdepapper. Bland annat kan omnämnas lagen om värdepappersmarknaden och lagen om invest...

arrow_forward
rr

Finansiellt garantiavtal

Ett finansiellt garantiavtal är enligt K3 punkt 11.7 ett finansiellt instrument där utställaren av garantin ska ersätta innehavaren av garantin för en förlust som denne ådrar sig på grund av att en viss gäldenär inte fullgör betalning vid förfall enligt de ursprungliga eller ändrade villkoren för e...

arrow_forward
rl

Homeopat

arrow_forward
rr

Kontrollbalansräkning

Enligt 25 kap. 13 § ABL ska styrelsen i ett aktiebolag genast upprätta och låta bolagets revisor (om sådan finns) granska en kontrollbalansräkning: när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital beräknat enligt 25 kap. 14 § ABL understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, eller ...

arrow_forward
rl

Kost i samband med resa

Då traktamente utbetalas under en tjänsteresa ska traktamentet reduceras om arbetsgivaren betalar måltider. I vissa fall kan också en kostförmån uppstå när arbetsgivaren betalar den anställdes måltider.

arrow_forward
ra

Kritikrätt

En arbetstagare ska vara lojal mot sin arbetsgivare. Detta följer av lojalitetsplikten som är implicit i ett anställningsförhållande, det vill säga den behöver inte vara avtalad särskilt utan börjar gälla automatiskt i och med att ett anställningsavtal träffas. Arbetstagaren har dock en rätt att i ...

arrow_forward
rl

Influensa

arrow_forward
rl

Rörlig lön

Avtal Det finns olika sätt att betala ut lön, t.ex. fast månadslön varje månad, vilket är vanligast när det gäller tjänstemän. Inom vissa branschområden är det vanligast med timlön, d.v.s. en grundlön för varje timme den anställde är i arbete. Ett komplement till timlönen kan vara en rörlig lönedel...

arrow_forward
Visar 2331 till 2340 av 5129 träffar.