Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Minimiålder

Definition Allmänt gäller enligt arbetsmiljölagen att en arbetstagare inte får vara under 16 år fyllda och inte heller får arbeta innan fullgjord skolplikt. En minderårig som har fyllt tretton år får dock utföra lätt arbete som inte är av sådant slag att det kan inverka skadligt på den minderåriges...

arrow_forward
rl

Rast och paus

Rast Lag I arbetstidslag (1982:673) finns regler om avbrott i den dagliga arbetstiden. Ett sådant uppehåll är rasten, under vilken de anställda inte är tvungna att stanna kvar på arbetsstället. Tiden för rasten eller rasterna ingår inte i arbetstiden. Den vanligaste rasten är kanske måltidsrast e...

arrow_forward
rl

Reseförsäkringar

För anställd som reser på tjänsteresa betalar i allmänhet arbetsgivaren en reseförsäkring. Reseförsäkringen omfattar vanligen, ansvarsskada, dödsfallsersättning, hemresekostnad, kostnader vid sjukdom och olycksfall m.m. Reseförsäkringen är en skattefri förmån för den anställde. Det kan vara svårt...

arrow_forward
rl

Lönekartläggning

Lag Bestämmelserna om lönekartläggning finns i diskrimineringslagen (2008:567). Ändamålet med diskrimineringslagen är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt...

arrow_forward
rl

Rökavvänjning

Lag Rökning på arbetsplatsen är egentligen en arbetsmiljöfråga. I arbetsmiljölag (1977:1160) finns ingenting skrivet om att arbetsgivaren har ansvar för att de anställda inte röker. Vad arbetsgivaren däremot har ansvar för är att se till att anställda som inte röker, inte utsätts för passiv rökning...

arrow_forward
rl

E-legitimation

En e-legitimation är en elektronisk motsvarighet till annan legitimation t.ex. id-kort eller körkort. Den som har en e-legitimation kan legitimera sig och skriva under t.ex. sin inkomstdeklaration. E-legitimation är det namn som används för en elektronisk id-handling. Legitimationen kan läggas ...

arrow_forward
rl

Efterlevande

Om en anställd avlider ska kontakt tas med dels Försäkringskassan och dels ett försäkringsbolag som administrerar de s.k. arbetsmarknadsförsäkringarna.

arrow_forward
rl

Eget bröllop

Permission, kort ledighet med bibehållen lön, regleras i kollektivavtal.

arrow_forward
rl

Elhybridbil

Lag I inkomstskattelag (1999:1229) finns bestämmelser om bilförmåner och bestämmelser om nedsättning av förmånsvärdet om bilen är utrustad så att den går att köra med såväl bensin som ett miljövänligt drivmedel.

arrow_forward
rl

Enkel övertid

För tjänstemän inom PTK-området räknar man som övertid sådan arbetstid som överstiger det dagliga arbetstidsmåttet vid heltidsanställning.

arrow_forward
Visar 2321 till 2330 av 5043 träffar.