Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Fakturerade kostnader

Om säljaren haft utgifter för t.ex. frakt, resor, avgifter eller underkonsulter som denne vill att köparen ska betala kan företaget fakturera dessa kostnader till kunden (jfr. utlägg). Om säljaren t.ex. fakturerar kunden för resor och hotell i samband med ett konsultuppdrag tillämpas i vissa fall s...

arrow_forward
rr

Fallskärmsavtal

Fallskärmsavtal är i folkmun en vanlig benämning på avgångsvederlag.

arrow_forward
rr

Finansiell anläggningstillgång, avyttring

K2-regler En tillgång ska inte längre redovisas när de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med ägandet har övergått, normalt när äganderätten övergång. En finansiell anläggningstillgång som förfaller inom 12 månader efter balansdagen ska enligt punkt 9.6 omklassificeras till omsättnin...

arrow_forward
rr

Förhandsavtal

En bostadsrättsförening får enligt 5 kap. 1 § BRL ingå avtal om att i framtiden upplåta en lägenhet med bostadsrätt. Ett sådant avtal benämns förhandsavtal och innebär att bostadsrättsföreningen är skyldig att upplåta lägenheten med bostadsrätt åt den som tecknas sig för lägenheten. Förhandstecknar...

arrow_forward
rl

Personalvårdsförmåner

Lag Enklare förmåner av mindre värde kan undantas från huvudregeln att allt som arbetsgivaren tillhandahåller är skattepliktig förmån. Man brukar benämna de här förmånerna personalvårdsförmåner. Av namnet förstås att de främst är till för att höja trivseln på arbetsplatsen. Regler för personalvårds...

arrow_forward
rr

Rättegångskostnader

arrow_forward
ra

Företagshälsovård

En privat vårdinrättning kan knytas till ett företag för att tillhandahålla medicinsk rådgivning till företagets ägare och anställda. Arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda löpande hälsoundersökningar vid företagshälsovården. Företagshälsovården kan också vara den instans som tillsammans med arbe...

arrow_forward
rb

Vinstandelslån

Definition Vinstandelslån är ett lån som ett aktiebolag tar upp med villkor att räntan är helt eller delvis beroende av bolagets ekonomiska resultat, det vill säga räntebetalning sker på annat sätt än med ett procentuellt eller nominellt belopp. Eftersom räntan (avkastningen) är beroende av bolag...

arrow_forward
rl

Arbetsskadeförsäkring

Lag I arbetsmiljölag (1977:1160) finns regler för hur arbetsgivare och arbetstagare tillsammans ska samverka för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren är ansvarig för att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs på arbetsplatsen. Skulle det trots allt hända att en anställd skadar sig på arbetsp...

arrow_forward
rb

Stiftelseurkund

Definition Stiftelseurkunden är det avtalsliknande källdokument som styr bildandet av ett aktiebolag. Den är bindande först när samtliga Stiftare har undertecknat urkunden. Stiftelseurkunden visar att stiftarna avser att starta ett aktiebolag och villkoren för denna bolagsbildning. Stiftelseurkund...

arrow_forward
Visar 2311 till 2320 av 5043 träffar.