Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Bokfört värde/Restvärde

Definition Det värde som en tillgång tas upp till i balansräkningen.

arrow_forward
rl

Semesterberäkning på rörlig lön

Lag Vid semesterberäkning enligt semesterlag (1977:480) kommer den rörliga lönen att ingå i den utbetalda lönen under intjänandeåret. Den utbetalda lönen utgör beräkningsunderlag för semesterlönen som den anställde kan lyfta under semesterledigheten under semesteråret. Avtal För anställda med må...

arrow_forward
rb

Koncernbidrag

Definition Koncernbidrag är en skatterättslig term som innebär tillåtna värdeöverföringar mellan koncernbolag för att utjämna resultatskillnader. Motivet bakom koncernbidrag är att koncernbildningar inte ska diskrimineras skattemässigt i jämförelse med integrerade företag (den så kallade neutrali...

arrow_forward
rr

Datorreparationer

Löpande bokföring Företagets utgifter för reparation och service av datorer och kringutrustning räknas, precis som reparation av arbetsmaskiner, verktyg, förbrukningsinventarier och övriga inventarier, normalt till företagets utgifter för reparation och underhåll.

arrow_forward
rr

Rättelsepost

Löpande bokföring Om en bokföringspost rättas ska det enligt 5 kap. 5 § BFL anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den. Sker rättelsen genom en särskild rättelsepost ska det samtidigt säkerställas att det vid en granskning av den rättade bokföringsposten utan svårighet går att få känne...

arrow_forward
rl

Reseförskott

I samband med en tjänsteresa kan arbetsgivaren betala ut ett förskott för att täcka de eventuella merkostnader en anställd kan få i samband med tjänsteresan. Det kan avse att täcka kostnader för t.ex. logi, representation eller taxiresor. När resan avslutats ska den anställde lämna en reseräkning,...

arrow_forward
rr

Hyrbilskostnader

arrow_forward
rr

Flerårsöversikt

Förvaltningsberättelsen ska enligt 6 kap. 1 § första stycket ÅRL innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs för förståelsen av årsredovisningen ska översikten innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de bel...

arrow_forward
rm

Vindkraftverk

Skatteverket har i ett ställningstagande (140711, dnr: 131 155560-14/111) redogjort för några vanligt förekommande momsfrågor som uppkommer vid överlåtelse av vindkraftverk. Frågeställningar som berörs är bl.a. om överlåtelse ska ses som en momspliktig eller momsfri överlåtelse av fastighet eller b...

arrow_forward
rr

Tillstånds- och tillsynsavgifter

För servering av alkohol, glass, vid försäljning på torg och uteserveringar, vid ansökan om bygglov etc. behövs särskilda tillstånd av olika myndigheter som t.ex. polis- och hälsovårdsmyndigheter, länsstyrelser och kommunala myndigheter. I samband med myndigheters kontroll över företagets tillämpni...

arrow_forward
Visar 2301 till 2310 av 5129 träffar.