Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Korttidsarbete

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Detta stöd har inte funnits tidigare och vi arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats. Stödet kan sökas fr...

arrow_forward
rs

Leasing

Definition Rätt att nyttja en tillgång mot betalning. Kommentar Leasingavtal delas in i finansiella och operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal där de ekonomiska riskerna och fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt förs över från leasegivaren till leas...

arrow_forward
rl

A-contolön

Inom vissa branschområden är det vanligt med rörlig lön, t.ex. provision, bonus eller ackordslön. Den anställde kan ha en viss del fast lön och resten rörlig lön eller så kan hela lönen vara rörlig. Den rörliga lönen betalas vanligen ut månaden efter den tjänats in (avräkningsperiod). För de som ä...

arrow_forward
rl

A-skatt

Lag I skatteförfarandelag (2011:1244) definieras två skatteformer: A-skatt och F-skatt. Skatteformen avgör om den som betalar ut ersättning för utfört arbete ska göra skatteavdrag eller inte. En anställd ska ha A-skatt, vilket betyder att arbetsgivaren gör preliminärskatteavdrag och betalar sociala...

arrow_forward
rr

Inteckningslån

Inteckningslån är enligt allmänt språkbruk ett lån som grundar sig på säkerheter i form av inteckningar. Företagsinteckningar utgörs av inteckning i företagets lösa egendom. Vid företagshypotek ställs fastigheten som säkerhet genom att ett pantbrev registreras och överlämnas till långivaren. Varken...

arrow_forward
rr

Företagsförsäkringar

Genom försäkringar kan företaget skydda sig ekonomiskt mot vissa händelser, som t.ex. brand, inbrott och vattenskador. Det är här viktigt att säkerställa att de belopp som täcks av försäkringen är rimliga och tillräckliga, att de avser relevanta risker och tillgångar samt att de skador som kan uppk...

arrow_forward
rm

Hemdator

Definition Mellan 1998-2006 fanns den s.k. hemdatorreformen där syftet var att öka den allmänna datorkunskapen hos de anställda. En arbetsgivare kunde köpa in hemdatorer för de anställdas privata bruk utan att de anställda eller arbetsgivaren drabbas av förmånsbeskattning vid inkomstbeskattningen e...

arrow_forward
rm

Importmoms

arrow_forward
ra

Provanställning

Det är tillåtet att träffa avtal om tidsbegränsad provanställning. Prövotiden får uppgå till högst sex månader. Detta innebär att det nästan alltid är tillåtet med en provanställning (6 § anställningsskyddslagen). Dock får inte provanställning föregå en allmän visstidsanställning (ALVA), i alla fal...

arrow_forward
rs

Representationsgåva

arrow_forward
Visar 221 till 230 av 5043 träffar.