Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Marknadsmässig ersättning

arrow_forward
ra

Lagval

Ibland uppkommer frågan vilket lands lag som ska tillämpas på arbetsrättsliga avtal. Detta blir framförallt aktuellt när avtalet har internationell anknytning. Såväl individuella anställningsavtal som kollektivavtal räknas som förmögenhetsrättsliga avtal. För varje sådant avtal ska rättsordningen i...

arrow_forward
rr

Noter enligt ÅRL och K2

Krav på noter finns framför allt i 5 kap. ÅRL. Samtliga företag ska i noter lämna upplysningar enligt 4-24 §§ ÅRL. Noterna får inte lämnas på annan plats i årsredovisningen. Om inte något annat följer av kravet på överskådlighet, (2 kap. 2 § ÅRL) ska noter som avser enskilda poster i balansräkninge...

arrow_forward
rr

Enskild firma

En enskild firma drivs av en privatperson, s.k. fysisk person. Den som driver en enskild firma kallas för enskild näringsidkare och verksamheten benämns enskild näringsverksamhet. Löpande bokföring Alla som är bokföringsskyldiga bokföringsskyldighet enligt BFL ska avsluta den löpande bokföringen ...

arrow_forward
rb

Bolagsverket

Bolagsverket är den statliga myndighet som har till uppgift att granska, registrera och informera om olika bolag, däribland aktiebolag, europabolag, handelsbolag och kommanditbolag. Bolagsverkets verksamhet är avgiftsfinansierad. Bolagsverket är bland annat ansvarigt för Näringslivsregistret samt ...

arrow_forward
rr

Nettoinvestering i ett leasingavtal

Nettoinvestering i ett leasingavtal utgörs enligt K3 punkt 20.16 av bruttoinvesteringen i ett leasingavtal diskonterat till leasingavtalets implicita ränta.

arrow_forward
ra

Löneförmåner

Definition En arbetstagare som utför arbete erhåller lön och ibland även andra anställningsförmåner. Dessaa brukar sammantaget benämnas löneförmåner eller personalförmåner. Anställningsskyddslagen stadgar att även under uppsägningstiden har arbetstagaren rätt till lön och andra anställningsförmåner...

arrow_forward
rm

Verksamhetsöverlåtelse

Beskattning Försäljning av omsättnings- och anläggningstillgångar omfattas enligt huvudregeln av generell momsplikt men det finns tillfällen när moms inte ska tas ut när tillgång överlåts. Det finns ett undantag från moms vid försäljning av anläggningstillgång som kan tillämpas främst i fall där kö...

arrow_forward
rs

Källskatt

Definition Skatt som dras av och betalas in till staten av utbetalaren redan i samband med betalningen till mottagaren. Kommentar För att minska risken för skattebortfall har man i en del fall valt att kräva in skatt redan i samband med utbetalningen av den skattepliktiga ersättningen. En form a...

arrow_forward
rs

Taxeringsenhet

arrow_forward
Visar 2281 till 2290 av 5129 träffar.