Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Delsystem

arrow_forward
rr

Varaktighet (BFL)

Bokföringen ska göras på ett varaktigt sätt. Detta framgår av 7 kap. 1 § första stycket BFL där det bland annat framgår att dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lätt åtkomliga. Det innebär att det som har bokförts int...

arrow_forward
rr

Vägtrafikskatt

Företagets utgifter för vägtrafikskatt (fordonsskatt) för sina ägda eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto för personbilskostnader respektive lastbilskostnader i kontoklass 4 eller 5. Vid behov av särredovisning kan man i stället använda konto 5612 Försäkring och skatt för personb...

arrow_forward
rr

Verifikationsnummer

Verifikationsnummer är av flera möjliga identifieringstecken.

arrow_forward
rr

Vykort

Företagets utgifter för julkort, vykort etc. - och frimärken (porto) till dessa - är avdragsgilla i näringsverksamheten om de är avsedda för kunder och andra affärsförbindelser. Korten bokförs lämpligen som kontorskostnader, kontorsmateriel och trycksaker. Julkort och vykort till vänner och bekanta...

arrow_forward
rr

Vivre

Med ”fritt vivre” avses kombinationen fri kost (kostförmån) och fri bostad (bostadsförmån). Dessa förmåner ska värderas enligt respektive regler. Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter

K3-regler En intäkt från ett tjänsteuppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en bestämd tidsperiod ska enligt punkt 23.26 redovisas linjärt över denna tidsperiod, om inte någon annan metod bättre återspeglar färdigställandegraden. Om en specifik aktivitet är mer väsentlig än andra aktivitet...

arrow_forward
rr

Upplåtelseavtal

Ett upplåtelseavtal är enligt 4 kap. 5 § BRL normalt ett skriftligt avtal om upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt. I avtalet ska följande framgå: parternas namn den lägenhet som upplåtelsen avser de belopp som ska betala som insats och årsavgift samt, i förekommande fall upplåtelseavgift. ...

arrow_forward
rr

Utländsk skatt

Se uppslagsordet Avräkning av utländsk skatt i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Utmätning

Vid utmätning tas utmätningsbar egendom hos en gäldenär i anspråk för betalning av en borgenärs obetalda fordran. För utmätning krävs en exekutionstitel, dvs. en dom från Tingsrätten eller ett beslut från KFM. Genom utmätning av fast eller lös egendom kan KFM säkerställa betalningen av borgenärens ...

arrow_forward
Visar 2261 till 2270 av 5043 träffar.