Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Utländsk skatt

Se uppslagsordet Avräkning av utländsk skatt i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Utmätning

Vid utmätning tas utmätningsbar egendom hos en gäldenär i anspråk för betalning av en borgenärs obetalda fordran. För utmätning krävs en exekutionstitel, dvs. en dom från Tingsrätten eller ett beslut från KFM. Genom utmätning av fast eller lös egendom kan KFM säkerställa betalningen av borgenärens ...

arrow_forward
rr

Utrangering

Anläggningstillgångar som inte längre används, eller finns kvar i verksamheten på grund av att de förstörts, kasserats, slängts, skrotats etc., ska utrangeras/skrivas ned med det återstående redovisade värdet, nedskrivningar. Vid utrangeringen måste anskaffningsvärdet och ackumulerade avskrivningar...

arrow_forward
rr

Maskiner och inventarier - inköp

Arbetsmaskiner, verkstadsmaskiner och större specialverktyg som används för tillverkning - även fast monterad tillverkningsutrustning - räknas till företagets anläggningstillgångar, under förutsättning att de inte omsätts i verksamheten. Utgiften för inköpet ska enligt ÅRL kostnadsföras genom årlig...

arrow_forward
rr

Mindre företag

Indelningen i mindre och större företag syftar till att avgöra när olika bestämmelser ska tillämpas, t.ex. vilka företag som ska upprätta årsredovisning och vilka upplysningar som ska lämnas i årsredovisningen. För att fastställa om ett företag är mindre måste prövning ske om företaget är större. O...

arrow_forward
rr

Möbler

Löpande bokföring Möbler till företagets kontor, matsal, väntrum och andra lokalutrymmen bokförs beroende på belopp och nyttjandeperiod antingen som anläggningstillgångar (maskiner och inventarier - inköp) eller som förbrukningsinventarier. Företagets utgifter för lokaltillbehör som utgör förbrukni...

arrow_forward
rr

Moped/mopedbil

En mopedbil klassificeras som en klass 2-moped, dvs. som ett motorfordon som är konstruerat för en hastighet på max 45 km/tim och som har 2-4 hjul. Den får väga högst 350 kg utan last och ha en motorvolym om högst 50 kubikcentimeter (bensinmotor). En mopedbil ska enligt en skrivelse från Skatteverk...

arrow_forward
rr

Trädgårdsskötsel

Löpande bokföring Löpande utgifter för företagets trädgårdsskötsel - skötsel av gräsmattor, gångar, planteringar, rabatter, häckar, inköp av växter och jord, målning av staket etc. - redovisas vanligen som en kostnad för fastighetens reparation och underhåll i kontogrupp 50 Lokalkostnader eller 51 ...

arrow_forward
rr

Myntautomat

arrow_forward
rr

Optioner

Ett optionsavtal innebär att den ena parten köper en rätt - men inte skyldighet - att inom en viss tid (löptid) eller viss dag (lösendag) utnyttja avtalet, t.ex. genom att köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) ett värdepapper eller annat underliggande värde till ett visst förutbestämt pris (lös...

arrow_forward
Visar 2251 till 2260 av 5043 träffar.