Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Föreningsavgifter

arrow_forward
rs

Öppet yrkande

Definition Ett så tydligt yrkande att Skatteverket inte behöver ställa några kompletterande frågor för att kunna fatta beslut. Lagrum 40 kap. 1 § och 49 kap. 5 § SFL Kommentar När man lämnar in en deklaration eller när man vill ompröva eller överklaga ett beslut är det viktigt att det finns m...

arrow_forward
rb

Utvärdering av bolagsledning

Definition Utvärdering av bolagsledningen är ett obligatoriskt moment i börsbolag och andra bolag som följer svensk kod för bolagsstyrning. Utvärderingen ska röra sig om en regelbunden och systematisk process för att bedöma styrelsens och verkställande direktörens prestationer i syfte att fortlöp...

arrow_forward
rb

Utskott i styrelsen

Definition Styrelseutskott, som även kan kallas styrelsekommitté, är ett permanent eller temporärt organ i bolaget som styrelsen tillsatt. Det är styrelsens arbetsuppgift att svara för hur bolaget är organiserat och i det ligger även att organisera styrelsearbetet. Det är upp till styrelsen hur m...

arrow_forward
rb

Utsvältningsregeln

arrow_forward
rb

Utträde

arrow_forward
rb

Verksamhetsföremål

Definition Verksamhetsföremålet är den obligatoriska beskrivningen av bolagets affärsverksamhet i aktiebolagets bolagsordning. Det är en av de tvingande delar som ska finnas med i en bolagsordning. Aktiebolagen föreskriver alltså att bolagsordningen ska innehålla information om ”föremålet för bolag...

arrow_forward
rb

VD-brev

arrow_forward
rb

Kapitalskyddsregler

Definition Kapitalskyddsregler är alla regler i aktiebolagslagen som syftar till att skydda bolagets förmögenhet från olovliga transaktioner med aktieägarna. Kapitalskyddsreglerna är en del av reglerna för Borgenärsskydd. Kapitalskyddsreglerna är aktiebolagslagens regler om: värdeöverföringar...

arrow_forward
rr

Förvaltningsfastighet

En förvaltningsfastighet är en fastighet som innehas av en ägare eller en leasetagare enligt ett leasingavtal i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring, se K3 punkt 16.2 och IAS 40 punkt 5. Exempel på detta är bostadshyreshus som inte används i den egna rörelsen, eller mark som förvär...

arrow_forward
Visar 2241 till 2250 av 5043 träffar.