Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Europabolag

Definition Europabolag (även kallat SE-bolag) är en enhetlig europeisk aktiebolagsform för gränsöverskridande verksamhet som tillkommit som ett led i genomförandet av den europeiska inre marknaden. Bakgrund Idén om ett europabolag är gammal. Redan 1965 tillsattes en utredning med uppdrag att före...

arrow_forward
ra

Europadomstolen

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) är ett organ för rättslig kontroll av efterlevnaden av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (i dagligt tal Europakonventionen.) Domstolen inrättades 1959 och ha...

arrow_forward
ra

Europarådet

Europarådet bildades i maj 1949 av tio europeiska stater, däribland Sverige. Antalet medlemsländer har därefter ökat och nu är 47 länder medlemmar. Europarådet är en mellaneuropeisk samarbetsorganisation. Syftet med organisationen är att skydda och förverkliga medlemsländernas gemensamma ideal och...

arrow_forward
ra

Facklig förtroendeman

Definition En facklig förtroendeman är en anställd som utsetts av en facklig organisation att företräda sina arbetskollegor i olika frågor i förhållande till arbetsgivaren. Delvis tvingande lag En särskild lag, lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (vanligen benämnd förtroend...

arrow_forward
ra

Frånvaro

arrow_forward
ra

Föreningsrätt

Definition Med föreningsrätt menas en rätt för arbetsgivare och arbetstagare  att tillhöra en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation,  att utnyttja medlemskapet i en sådan organisation,  och att verka för en sådan organisation eller för att en sådan organisation bildas. Föreningsrätten g...

arrow_forward
ra

Företagsbil

En tjänstebil ägs av företaget och används i verksamheten. Tjänstebilen benämns då även företagsbil. Företaget betalar bilkostnaderna, men får göra avdrag för att minska sin skatt. Företagsbilen kan om arbetsgivaren tillåter det användas för privat bruk av den anställde, men ska det privata använda...

arrow_forward
ra

Företagsbot

Företagsbot kan utdömas om en person i ledande ställning i ett företag har begått ett brott vid utövning av näringsverksamheten genom att han eller hon inte har gjort tillräckligt för att förebygga brottsligheten. Det kan också utdömas om en person som haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kon...

arrow_forward
ra

Förolämpning

Definition Förolämpning är ett brott enligt brottsbalken innebärande att en person skymfar en annan person genom att direkt till denna uttala ord av smädande innebörd. Arbetsrättsliga konsekvenser Beroende på graden av förolämpning på en arbetsplats kan det få olika konsekvenser. En ringa föroläm...

arrow_forward
ra

Förtursmål

Ett mål eller ärende som har dragit ut på tiden ska utan skäl kunna handläggas med förtur. Från den 1 januari 2010 är en särskild lag om förtur i domstol tillämplig; lagen om förtursförklaring i domstol. En ansökan om förtur kan ske av parterna i målet och ansökan ska handläggas skyndsamt av domsto...

arrow_forward
Visar 2231 till 2240 av 5043 träffar.