Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Tandvård

arrow_forward
rm

Momssats

arrow_forward
rs

Likvidation

Definition Att avsluta en juridisk person genom upplösning. Lagrum 44 kap. 7 § IL Kommentar En likvidation leder till att företaget som likvideras anses avyttrat. Om tillgångar skiftas ut innan likvidationen är avslutad ska det ske en kapitalvinstberäkning. Omkostnadsbeloppet räknas av mot uts...

arrow_forward
rs

Garageersättning

Definition Ersättning för att den anställde upplåter sitt garage till arbetsgivaren. Kommentar Vid utbetalning av ersättning för garage gäller samma regler som för annan hyresersättning avseende avtal, arbetsgivarens behov samt marknadsmässig hyra. Garageersättning är vanligt om den anställde h...

arrow_forward
rs

Kost och logi

arrow_forward
rs

Företagsledare

Definition Företagsledare i ett fåmansföretag är den eller de som genom eget eller närståendes andelsinnehav och ställning i företaget har ett väsentligt inflytande i företaget. Lagrum 56 kap. 6 § IL Kommentar För att någon ska ses som företagsledare krävs alltså att personen har ett väsentligt...

arrow_forward
rs

SA-skatt

Definition En möjlighet för personer som inte har F-skatt att betala in preliminär skatt för att täcka skatter och avgifter. Lagrum 8 kap. 5 § SFL Kommentar I vissa situationer kommer inte de skatteavdrag som görs räcka för att täcka den slutliga skatten. Då finns det möjlighet att få särskild ...

arrow_forward
rs

Bolagsstämma

Definition Ett möte där aktieägarna tar beslut om bolagets styrning. Lagrum 7 kap. ABL Kommentar Bolagsstämman är högsta beslutande organ i ett aktiebolag. Samtliga aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman. Stämman tillsätter bl.a. styrelsen och utser revisor. Ordinarie bolagsstämma ska h...

arrow_forward
ra

Lex Sarah

Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksamheter inom socialtjänsten och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Syftet är att komma till rätta med brister i den egna verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppkomme...

arrow_forward
rs

Utgiftsränta

Definition Kostnad för kredit. Kommentar Ränteutgiften på en kredit är det man betalar utöver kapitalbeloppet. Till ränteutgifter räknas också ersättning för att nyttja beviljade krediter, som t.ex. byggnadskreditiv eller checkräkningskredit.

arrow_forward
Visar 2221 till 2230 av 5129 träffar.