Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Yttranderätt på bolagsstämma

Definition Yttranderätten på bolagsstämma, det vill säga rätten att yttra sig kring ärenden och förslag på bolagsstämma, ska skiljas från rätt att närvara på stämman (Närvarorätt på bolagsstämma) och rätt att rösta på stämman (Röstning på bolagsstämma). Yttranderätt tillkommer först och främst akti...

arrow_forward
rr

Stiftelse - bildande

Enligt 1 kap. 2 § SL bildas en stiftelse genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Stiftelsens egendom ska anses vara avskild när den har tagits om hand av någon som har åtagit sig at...

arrow_forward
rm

Courtage

Förmedling av värdepapper är momsfritt, dvs. förmedling av en mäklare som handlar på börsen mot att ett courtage erhålls. Både förmedling i eget namn och i uppdragsgivarens namn omfattas av undantaget och är momsfritt. Det kan i många fall vara en svår bedömning att avgöra om en tjänst utgör t.ex. ...

arrow_forward
rs

Mutor

Definition Transaktion som är ägnad att otillbörligt påverka mottagaren i dennes tjänsteutövning. Lagrum 9 kap. 10 § IL 10 kap. BrB Kommentar Mutbrott är straffsanktionerat och kan ge fängelse. Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån gör sig skyldig till givande av muta (...

arrow_forward
rs

Mobilmaster

Definition Antenner för mobiltrafik inklusive de anordningar som antennerna är monterade på. Lagrum 19 kap. 21 § IL Kommentar Det finns mobilmaster som är så pass stora konstruktioner att de vid fastighetstaxeringen har åsatts ett byggnadsvärde. En mobilmast med ett byggnadsvärde klassificeras...

arrow_forward
rr

Rapportvaluta

arrow_forward
ra

Rekrytering

Definition Att rekrytera betyder att söka efter och hitta lämplig kandidat till anställning. Vid nyrekrytering kan en arbetsgivare ställa upp de krav denne anser att sökanden till tjänsten ska uppfylla. Det kan röra sig om teoretiska kunskaper eller praktiska färdigheter. Det förekommer att kollek...

arrow_forward
rb

Crowdfunding

arrow_forward
rr

Fordringar

Fordringar är en finansiell tillgång och även en monetär post eftersom de normalt regleras med pengar. Till företagets fordringar hör ett flertal olika slags fordringar (depositioner, skattefordringar, kontokortsfordringar etc.) men normalt avses de fordringar som uppstår därför att företaget sälje...

arrow_forward
rl

Begravning

Enligt permissionsregler får en anställd vara ledig från arbetet vid nära anhörigs begravning.

arrow_forward
Visar 2211 till 2220 av 5129 träffar.