Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Nyttjanderättshavares förbättringar

Definition Utgift som ökar värdet på en hyrd yta. Lagrum 19 kap. 26-29 §§ IL Kommentar Om en hyresgäst eller arrendator lägger ned utgifter i form av ny-, till eller ombyggnad ska dessa utgifter kostnadsföras genom värdeminskningsavdrag. Avdraget får vara högst 5 procent per år för vanliga utgi...

arrow_forward
rr

Komponentavskrivning

K3-regler Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången enligt punkt 17.4 delas upp på dessa. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter ska enligt punkt 17.13 respektive komponent skrivas av separat över dess ...

arrow_forward
rr

Delbevis/delrätter

Varje akties andel vid en fondemission utgör en delrätt. Vid t.ex. en fondemission till emissionskursen 1:2 ger två delrätter en ny aktie gratis. Delrätter bokförs inte eftersom de saknar anskaffningsvärde. Ett delbevis är ett bevis på rätten att erhålla aktier i en fondemission, dvs. ett bevis på ...

arrow_forward
rr

Fönsterputsning

Löpande bokföring Företagets utgifter för fönsterputsning inklusive utgifter för fönsterputsmedel, skrapa, putsduk etc. redovisas inom kontogrupp 50 Lokalkostnader om fönsterputsningen avser hyrda lokaler och inom kontogrupp 51 Fastighetskostnader om den avser företagets egen fastighet, renhållning...

arrow_forward
rr

Garageersättning

Löpande bokföring För anställda kan utbetald marknadsmässig garageersättning debiteras konto 5012 Hyra, garage. Alternativt kan konto 5010 Lokalhyra debiteras. För företagsledare i fåmansföretag kan utbetald marknadsmässig garageersättning debiteras konto 7310 Kontanta extraersättningar. Bokslut O...

arrow_forward
rs

Privata levnadskostnader

Definition Kostnader för att bestrida sitt privata leverne. Lagrum 9 kap. 2 §, 12 kap. och 60 kap. IL Kommentar Privata levnadskostnader är inte avdragsgilla. Det är en grundläggande regel som gäller för alla inkomstslag. Till kategorin privata levnadskostnader räknas också gåvor, premier för p...

arrow_forward
rr

Koncernvärdemetoden

En metod som utvecklats i BFNAR 1999:1 Fusion av helägt dotterbolag och som innebär att tillgångar och skulder vid en fusion övertas till de koncernmässiga värdena som det överlåtande bolaget har i koncernredovisningen.

arrow_forward
rl

Återbetalningsskyldighet

Om företaget följer semesterlagen eller kollektivavtalens regler om intjänande och semesterår, får en anställd ingen betald semester under det första anställningsåret. För att ge den anställde möjlighet till en tids betald ledighet tillämpar många företag s.k. förskottssemester.

arrow_forward
rr

Livförsäkringar

arrow_forward
rs

Delägare

arrow_forward
Visar 2201 till 2210 av 5129 träffar.