Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Avyttring

Med begreppet avyttring menas i redovisningssammanhang vanligen att exempelvis en materiell anläggningstillgång upphör att redovisas som tillgång i samband med en försäljning. Om tillgången däremot slutgiltigt tas ur bruk och det bedöms som att den inte kommer att ha något värde vid en framtida avy...

arrow_forward
rb

Verksamhetsföremål

Definition Verksamhetsföremålet är den obligatoriska beskrivningen av bolagets affärsverksamhet i aktiebolagets bolagsordning. Det är en av de tvingande delar som ska finnas med i en bolagsordning. Aktiebolagen föreskriver alltså att bolagsordningen ska innehålla information om ”föremålet för bolag...

arrow_forward
rr

Olycksfallsförsäkringar

Individuellt tecknade försäkringar, som t.ex. olycksfallsförsäkringar, utgör privata försäkringar, privata uttag. Om arbetsgivaren bekostar anställdas olycksfallsförsäkringar eller tecknar gruppolycksfallsförsäkringar utgör detta skattepliktiga förmåner för de anställda, förmåner. Premierna avseend...

arrow_forward
rr

Frukt

Färsk frukt utgör skattefria förmåner för de anställda. Genom att anlita fruktabonnemang kan företaget få färsk frukt levererad varje dag. Löpande bokföring Utgifter för frukt och liknande kan bokföras i kontogrupp 73 Kostnadsersättningar och förmåner eller 76 Övriga personalkostnader. Se uppslags...

arrow_forward
rr

AMF-försäkringar

arrow_forward
§

Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift

arrow_forward
rm

Andrahandsuthyrning

Beskattning Andrahandsuthyrning av bostäder eller verksamhetslokaler är enligt huvudregeln en momsfri tjänst. Vid momsfri uthyrning saknas möjlighet till momsavdrag avseende kostnader som tillhör lokalen. Den ingående momsen blir därför en kostnad och en dold moms. Hyresvärden behöver därför ta ut ...

arrow_forward
rb

Absorption av helägt dotterbolag

Definition Absorption av helägt dotterbolag är en förenklad fusionsprocess som kan användas om ett moderbolag äger samtliga aktier i ett dotterbolag. Förfarandet innebär att ett dotterbolags samtliga tillgångar och skulder tas över av moderbolaget. Samtidigt upplöses dotterbolaget utan likvidation....

arrow_forward
rl

Attest

En löneadministratör kan aldrig bli personligen ansvarig för felaktigheter i löneutbetalningen. Detta gäller naturligtvis bara om det inte varit en uppsåtlig handling. Det finns därför några tillfällen då det är viktigt att ansvarig person har attesterat utbetalningen. På företaget bör det finnas...

arrow_forward
rs

Ackord

Definition Ackord är en ekonomisk uppgörelse mellan en gäldenär som är på obestånd och dennes borgenärer. Lagrum 40 kap. 21 § IL Kommentar Ackord innebär vanligtvis att borgenärerna sätter ned sina fordringar till en viss procent av det ursprungliga fordringsbeloppet. Det finns två typer av ack...

arrow_forward
Visar 211 till 220 av 5129 träffar.