Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Försäljning

När någon överlåter en vara eller utför en tjänst mot ersättning kallar vi det vanligtvis för försäljning och det är en omsättning i momshänseende. Ett av kraven för skattskyldighet är att en vara eller tjänst ska omsättas. Definition För att någon ska vara skattskyldig till moms enligt huvudrege...

arrow_forward
rr

Löner och ersättningar

Löner och ersättningar är enligt K3 kapitel 28 skattepliktiga ersättningar till anställda som har redovisats som kostnad under räkenskapsåret och årets förändring av semesterlöneskuld och andra lönerelaterade reserveringar. Vid bokföring av löner bokförs bruttolönen (dvs. lön före avdrag för skatt)...

arrow_forward
§

Föräldraledighetslag (1995:584)

arrow_forward
ra

Föräldraledighet

Enligt föräldraledighetslagen har anställda under vissa förutsättningar rätt att som föräldrar vara lediga från sitt arbete för vård av barn. För att få en fullständig bild av de olika formerna av ledighet måste man också känna till reglerna om föräldrapenning eftersom vissa former av föräldraledig...

arrow_forward
rr

Leasing/hyra av lastbilar

Ett alternativ till att köpa en lastbil för ett företag är att leasa/hyra, leasing/leasingavtal. Ett företag som tillämpar K3 måste klassificera leasingavtalen som finansiella eller operationella leasingavtal. För redovisning enligt K3 och K2, se leasing/leasingavtal. Löpande bokföring Den erlagd...

arrow_forward
rr

Förutbetalda intäkter och kostnader

arrow_forward
rr

Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för aktier, andelar, obligationer och liknande tillgångar.

arrow_forward
rs

Aktieägartillskott

Definition Tillskott som ökar det egna kapitalet i bolaget, utan att bolaget gjort någon motprestation. Kommentar Genom att en ägare tillför medel utan att begära en motprestation ökar det egna kapitalet i bolaget. Tillskottet kan ges i form av kontanter eller andra tillgångar. Ett aktieägartill...

arrow_forward
rl

Löneväxling

Under senare tid har det blivit mer och mer vanligt att arbetsgivare och anställda kommer överens om att byta kontant bruttolön mot en skattefri förmån, s.k. löneväxling. Även byte till en skattepliktig förmån kan i vissa lägen vara positivt för den anställde. Det är dock en hel del att tänka på ...

arrow_forward
rm

Annonsering

Annonsering är en tjänst som går ut på att göra reklam för och sprida information i syfte att sälja en viss vara eller tjänst. Annonsering kan ske i olika former, t.ex. som direktreklam i brevlådan, annonser i tidningar, radio/tv eller via internet/webben. Annonsering är en tjänst i momshänseende. ...

arrow_forward
Visar 211 till 220 av 5043 träffar.