Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Äldreboende

arrow_forward
rl

Omplacering

Enligt socialförsäkringsbalk (2010:110) ska arbetsgivaren aktivt arbeta för att ge en långtidssjuk anställd andra arbetsuppgifter. Detta för att den sjuke ska kunna återgå i arbete.

arrow_forward
rs

Delägare

arrow_forward
rs

Tjänstebostad

Definition Bostad som en skattskyldig har anvisats på grund av sin tjänst och som han/hon är skyldig att bo i. Kommentar Vissa tjänster, t.ex. landshövding och biskop, är förenade med tjänstebostad. Även kyrkoherdar, präster och verkställande direktörer kan anvisas tjänstebostad. Den som anvisats...

arrow_forward
rr

Uppdrag på löpande räkning

Uppdrag på löpande räkning är enligt K3 punkt 23.11 ett uppdrag där ersättningen uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett på förhand bestämt arvode per tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för arbetet. Uppdrag på löpande räkning är enligt K2...

arrow_forward
rb

Yttranderätt på bolagsstämma

Definition Yttranderätten på bolagsstämma, det vill säga rätten att yttra sig kring ärenden och förslag på bolagsstämma, ska skiljas från rätt att närvara på stämman (Närvarorätt på bolagsstämma) och rätt att rösta på stämman (Röstning på bolagsstämma). Yttranderätt tillkommer först och främst akti...

arrow_forward
rr

Stiftelse - bildande

Enligt 1 kap. 2 § SL bildas en stiftelse genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Stiftelsens egendom ska anses vara avskild när den har tagits om hand av någon som har åtagit sig at...

arrow_forward
rs

Brutet räkenskapsår

arrow_forward
ra

Maskning

Maskning anses vara en stridsåtgärd om åtgärden har till syfte att utöva påtryckningar på arbetsgivaren i viss fråga och innebär att arbetet utförs extra långsamt. En variant av denna stridsåtgärd är att arbetet utförs utomordentligt noggrant och i enlighet med alla föreskrifter. Ett exempel är tul...

arrow_forward
rm

Courtage

Förmedling av värdepapper är momsfritt, dvs. förmedling av en mäklare som handlar på börsen mot att ett courtage erhålls. Både förmedling i eget namn och i uppdragsgivarens namn omfattas av undantaget och är momsfritt. Det kan i många fall vara en svår bedömning att avgöra om en tjänst utgör t.ex. ...

arrow_forward
Visar 2171 till 2180 av 5129 träffar.