Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Behovsanställning

arrow_forward
rs

Underskottsföretag

Definition Ett företag som har antingen ett underskott, ett koncernbidragsspärrat underskott eller ett fusionsspärrat underskott från det föregående beskattningsåret. Lagrum 40 kap. 4 § IL Kommentar I skattelagstiftningen finns ett omfattande regelverk för att begränsa handeln med företag vars ...

arrow_forward
rs

Uppgifter på individnivå

arrow_forward
rs

Utländsk fordringsrätt

Definition Fordran i utländsk valuta. Lagrum 48 kap. 4 § IL Kommentar En fordran i utländsk valuta värderas till valutakursen på balansdagen. En vinst är skattepliktig och en förlust är avdragsgill. Omkostnadsbeloppet förändras vid värderingen till balansdagens kurs. Om fordran avyttras under...

arrow_forward
rs

Utländsk koncern

Definition Koncern där ett eller flera av bolagen är utländska. Lagrum 2 kap. 2 och 5 §§, 40 kap. 6 § IL Kommentar Det finns inte någon särskild definition av begreppet utländsk koncern i inkomstskattelagen. I inkomstskattelagen gäller att utländska motsvarigheter till svenska begrepp behand...

arrow_forward
rs

Delpension

Definition Innebär att en anställd delvis går i pension och delvis fortsätter att arbeta. Kommentar Det finns inget som hindrar att en anställd går ned i arbetstid och i stället får ut pension för den tid som personen inte arbetar. En sådan pensionsutbetalning är en direktpension som är avdragsg...

arrow_forward
rs

Drivmedel

arrow_forward
rs

Likabehandlingsprincipen

Definition Jämförbara situationer får inte behandlas olika, om det inte finns sakliga skäl för särbehandling. Kommentar Likabehandlingsprincipen finns både inom EU-rätten och olika nationella lagstiftningar. Inom EU-rätten finns principen i olika förordningar, vilket innebär att principen får dir...

arrow_forward
rs

Leverantörsskulder

Definition Kortfristig skuld på grund av kreditköp av varor eller tjänster.

arrow_forward
rs

Licensavgifter/Licensintäkter

arrow_forward
Visar 2171 till 2180 av 5043 träffar.