Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Förmånliga lån

arrow_forward
rr

Återkommande utgifter

Återkommer varje räkenskapsår samma slag av utgift, som inte är personalutgift, får utgiften enligt punkt 7.9 i K2 redovisas som kostnad för det räkenskapsår företaget normalt erhåller faktura eller gör en utbetalning enligt avtal eller liknande handling om utgiften kan antas variera högst 20 pro...

arrow_forward
ra

Anställningstillstånd

I vissa fall krävs särskilda tillstånd för att utföra arbete. Så krävs till exempel enligt lagen om tillstånd för anställning på fartyg. Av lagen framgår bland annat att en utlänning ska ha tillstånd för att ha anställning som avser befattning på svenskt fartyg i utrikes trafik (anställningstillstå...

arrow_forward
rb

Försäkringsaktiebolag

Definition Försäkringsaktiebolag var tidigare en särskild bolagsform, men är nu ett normalt aktiebolag med tillstånd från Finansinspektionen att bedriva försäkringsrörelse. För försäkringsaktiebolag gäller föreskrifterna för aktiebolag i allmänhet om inte annat följer av försäkringsrörelselagen e...

arrow_forward
§

Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

arrow_forward
rm

Reseersättning

Definition Vid vidarefakturering av utlägg, t.ex. rese- och kostnadsersättningar av olika slag, uppkommer ofta frågan om moms ska debiteras och till vilken skattesats. I momshänseende definieras utlägg på ett snävare sätt än i redovisningshänseende eller i det vanliga språkbruket. Ett företag måste...

arrow_forward
rb

VD-instruktion

Definition VD-instruktion är en arbetsinstruktion för verkställande direktör som är fastställd av styrelsen, i vilken bland annat arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören bestäms. Det finns tre typer av skriftliga arbetsinstruktioner som styrelsen måste fastställa: Arbetsor...

arrow_forward
rl

Utlandsresa

En anställd som reser i arbetet kan behöva olika typer av vaccinationer beroende på var i världen resan går.

arrow_forward
rs

Patent

Definition Ensamrätt att utnyttja en uppfinning.

arrow_forward
rb

Kallelse i börsbolag

Kallelser i börsbolag utfärdas på ett särskilt detaljerat sätt som är tvingande enligt aktiebolagslagen. Se Kallelse till bolagstämma rörande grundreglerna för kallelsen. Kallelsen i börsbolag ska ske i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen görs tillgänglig på bolagets webbplats. ...

arrow_forward
Visar 2161 till 2170 av 5043 träffar.