Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Avstämningsregister

Definition Avstämningsregister är ett elektroniskt register vilket består av avstämningskonton som läggs upp för ägare av finansiella instrument, vilka registreras enligt lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Avstämningskontona innehåller uppgift om bland annat a...

arrow_forward
ra

Arbetstagare som har fyllt 68 år

Från och med 1 januari 2020 höjdes den så kallade LAS-åldersgränsen från 67 år till 68 år. Det innebär bland annat att en arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år om inte annat följer av lagen om anställningsskydd. Det innebär vidare...

arrow_forward
rs

Liftkort

arrow_forward
rm

Företagsförsäljning

Vid bedömning av hur en företagsförmedling eller företagsförsäljning ska hanteras momsmässigt, är det viktigt att avgöra om det är fråga om en aktie- eller inkråmsöverlåtelse. Skatteverket har i ett ställningstagande (110823, dnr: 131 569884-11/111) redogjort för sin syn på skatteplikten vid företa...

arrow_forward
rm

Verksamhetsöverlåtelse

Beskattning Försäljning av omsättnings- och anläggningstillgångar omfattas enligt huvudregeln av generell momsplikt men det finns tillfällen när moms inte ska tas ut när tillgång överlåts. Det finns ett undantag från moms vid försäljning av anläggningstillgång som kan tillämpas främst i fall där kö...

arrow_forward
rr

Överskådlighet

Bokslut Årsredovisningen ska enligt 2 kap. 2 § ÅRL upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.

arrow_forward
rb

Auktoriserad revisor

Definition Auktoriserad revisor är en yrkesverksam revisor som har avlagt revisorsexamen och registrerats av Revisorsinspektionen. Krav att ha auktoriserad revisorI aktiebolag som har Revisor, bland annat publika aktiebolag, ska minst en av de revisorer bolagsstämman utser vara auktoriserad revi...

arrow_forward
ra

Arbetsåtagande

Att åta sig att utföra ett arbete förutsätter att någon frivilligt väljer att utföra arbete åt någon annan. Ett arbetsåtagande ska grundas på ett avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare. Därmed utesluts exempelvis värnpliktiga och arbetande fångar från arbetstagarbegreppet. Ett anställningsförhå...

arrow_forward
ra

Arbetsvägran

Definition Att motsätta sig arbetsuppgifter eller att inte utföra dem kan vara exempel på arbetsvägran från arbetstagarens sida. Arbetsvägran, ordervägran eller vägran att rätta sig efter givna instruktioner kan vara grund för uppsägning om det visar på en allmän inställning hos arbetstagaren att i...

arrow_forward
ra

Avtals ingående

Definition Avtal kommer till stånd genom två rättshandlingar: avgivande av anbud och accept. Anbudet och accepten ska överensstämma till innehåll och det man enas om ska vara att ikläda sig förpliktelser och få rättigheter mot varandra av något slag. De flesta avtal är så kallade konsensualavtal, ...

arrow_forward
Visar 2151 till 2160 av 5043 träffar.