Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Rörelsesegment

K4-regler Ett rörelsesegment är enligt IFRS 8 punkt 5 en del av ett företag som bedriver affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader (inklusive intäkter och kostnader i samband med transaktioner med andra delar av samma företag), vars rörelseresultat regelbundet grans...

arrow_forward
rb

Handelsplattform

Definition En handelsplattform kan sägas vara ett system för handel av aktier eller andra värdepapper som inte är en Reglerad marknad. Handelsplattformar benämns vanligtvis med förkortningen MTF (Multilateral Trading Facility). För närvarande finns tre handelsplattformar i Sverige: Spotlight Stoc...

arrow_forward
rr

Räkenskapsår

En löpande bokföringsskyldighet ska fullgöras per räkenskapsår och när räkenskapsåret är slut ska bokslutsposter enligt 5 kap. 3 § BFL tillföras bokföringen. Därefter ska den löpande bokföringen avslutas enligt 6 kap. BFL. Ett räkenskapsår ska enligt 3 kap. 1 § BFL omfatta 12 kalendermånader (Skat...

arrow_forward
rm

Blombukett

Definition En arbetsgivare kan utan inkomstskattekonsekvenser ge sina anställda enklare förmåner. Går arbetsgivaren utanför dessa ramar leder det till förmånsbeskattning. För inkomstskattefrihet krävs att förmånen riktar sig till hela personalen och att den inte utgör ersättning för utfört arbete. ...

arrow_forward
rr

Bostadsförmån

Löpande bokföring Om arbetsgivaren hyr bostad för anställds räkning debiteras hyresutgifterna vanligtvis på konto 7381 Kostnader för fri bostad, oavsett om det gäller en permanent- eller semesterbostad. Om arbetsgivaren i stället lämnar bidrag till hyra eller lämnar andra kontanta bidrag till anstä...

arrow_forward
rr

Granskningsarvoden

arrow_forward
rl

Litteratur

arrow_forward
rr

Förbjudna lån

Enligt 21 kap. 1 § ABL får ett aktiebolag inte lämna penninglån till den som äger aktier i bolaget eller i annat bolag i samma koncern, den som är styrelseledamot eller vd i bolaget eller i annat bolag i samma koncern, den som är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- e...

arrow_forward
ra

Minimiålder

Definition Allmänt gäller enligt arbetsmiljölagen att en arbetstagare inte får vara under 16 år fyllda och inte heller får arbeta innan fullgjord skolplikt. En minderårig som har fyllt tretton år får dock utföra lätt arbete som inte är av sådant slag att det kan inverka skadligt på den minderåriges...

arrow_forward
rl

Semesterskuld

Värdet av den intjänade, kvarvarande och sparade semestern utgör en skuld som arbetsgivaren har till den anställde. Semesterskulden förändras vartefter de anställda tar ut semester och vartefter semester tjänas in. Värdet på semesterskulden läggs in i företagets balansräkning. Förändringen av seme...

arrow_forward
Visar 2121 till 2130 av 5129 träffar.