Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Gåvor till anställda

Kommentar Gåvor till anställda är normalt skattepliktiga för de anställda med några undantag (se hänvisningsorden nedan). Riksdagen har dock med anledning av coronapandemin beslutat att gåvor från arbetsgivaren ska vara skattefria till den del gåvornas värde inte överstiger 1 000 kr inklusive mervä...

arrow_forward
rm

Hyresavi

Definition Enligt momslagen avses med faktura ett dokument eller ett meddelande i pappersform eller i elektronisk form som uppfyller villkoren för fakturor i 11 kapitlet i momslagen. Denna definition medför att oavsett vad handlingen kallas t.ex. faktura, hyresavi, kvitto, avräkningsnota osv., så ä...

arrow_forward
rr

Utländsk valuta

Utländsk valuta är enligt K3 punkt 30.2 annan valuta än företagets redovisningsvaluta. Redovisningsvalutan är den valuta i vilken företaget upprättar sina finansiella rapporter enligt K3. I IAS 21 punkt 8 definieras utländsk valuta som en annan valuta än företagets funktionella valuta. Löpande bok...

arrow_forward
rm

Affärsverk

Definition Enligt Ekonomistyrningsverket består Staten av myndigheter under regering och riksdag inklusive affärsverken. Enligt momslagen ingår däremot inte affärsverken eller de statliga bolagen i denna definition. Det innebär att med Staten i momshänseende avses andra verk än affärsverken t.ex. J...

arrow_forward
rr

Hyra av lokal

Hyra av såväl kontors- och lagerlokaler (s.k. verksamhetslokaler) som garage och parkeringsplatser betalas vanligtvis i förskott. Hyra av garage, lagerlokal och parkeringsplats kan antingen särredovisas eller bokföras som en del av lokalhyran. Här redogörs endast för erlagda hyreskostnader. Angåen...

arrow_forward
rm

Anläggningstillgång

Definition Investeringsvaror delas upp i fler kategorier, t.ex. i maskiner, inventarier och liknande anläggningstillgångar vars värde minskar. Investeringsvaror beskrivs som varor som används i en affärsverksamhet och som utmärks av sin varaktighet och sitt värde. Utgiften för köpet är normalt inte...

arrow_forward
rs

Ej avdragsgilla kostnader

Definition Kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Alla affärshändelser i en näringsverksamhet ska bokföras enligt BFL, men det är bara ”utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster” som är skattemässigt avdragsgilla. Exempel på ej avdragsgilla ko...

arrow_forward
rr

Avbetalning

Vid avbetalningsköp betalas endast en viss summa kontant, s.k. handpenning, och resten av köpeskillingen inklusive vissa särskilda avbetalningstillägg fördelas över avbetalningsperiodens längd. Löpande bokföring Hos gäldenären/köparen:Om avbetalningstiden är längre än ett år krediteras skulder av...

arrow_forward
rb

Ackord

Ackord är en ekonomisk uppgörelse mellan en finansiellt trängd gäldenär och dennas fordringsägare, där viss del av skulderna ska betalas medan resterande del avskrivs. Syftet med ackordet är att gäldenären ska komma ur insolvens eller annan finansiell bristsituation. Ackord kan vara frivilligt e...

arrow_forward
rm

Försäljning

När någon överlåter en vara eller utför en tjänst mot ersättning kallar vi det vanligtvis för försäljning och det är en omsättning i momshänseende. Ett av kraven för skattskyldighet är att en vara eller tjänst ska omsättas. Definition För att någon ska vara skattskyldig till moms enligt huvudrege...

arrow_forward
Visar 201 till 210 av 5043 träffar.