Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Överhypotek

När en pant har tagits ut på en tillgång och värdet av denna pant är högre än skulden (dvs. belåningsvärdet är högre än den faktiska skulden) benämns denna skillnad ofta överhypotek. En annan benämning är ägarhypotek.

arrow_forward
rr

Övriga långfristiga ersättningar

K3-regler Övriga långfristiga ersättningar är enligt punkt 28.23 ersättningar till anställda som inte förfaller till betalning inom tolv månader efter balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen, med undantag av ersättningar efter avslutad anställning och ersättningar vid uppsägning...

arrow_forward
rs

Omställningsstöd

Definition Statligt stöd till företag med anledning av coronakrisen. Lagrum Lag (2020:548) om omställningsstöd 29 kap. 2-8 § IL Förordning (2020:552) om omställningsstöd Förordning (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli Förordning (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020 - sept...

arrow_forward
rs

Låneförbud

Definition Regler i aktiebolagslagen som hindrar ett företag att låna ut pengar till sina ägare och personer som ingår i den förbjudna kretsen. Lagrum 21 kap. ABL 11 kap. 45 § och 15 kap. 3 § IL Kommentar I aktiebolagslagen finns ett straffsanktionerat förbud för ett aktiebolag att låna ut pen...

arrow_forward
rs

Skiktgräns

Definition Gräns för de olika nivåerna på statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster. Lagrum 66 kap. 5 § IL Kommentar För att bestämma den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster utgår man från beskattningsbar förvärvsinkomst. Den statliga skatten på förvärvsinkomster är: - 20 procent av...

arrow_forward
rs

Överlåtelse av övergångspost

arrow_forward
rs

Beräkningsenhet

Definition Avgränsning av vad som ska ingå i kapitalvinstberäkningen vid avyttring av fastigheter. Lagrum 45 kap. 3-4 §§ IL Kommentar Huvudregeln är att varje fastighet utgör en taxeringsenhet. Kapitalvinsten ska beräknas särskilt för varje avyttrad taxeringsenhet eller del av taxeringsenhet. H...

arrow_forward
rr

XBRL

En förkortning av eXtensive Business Reporting Language som är en öppen och licensfri standard. Rapporter i XBRL består av taxonomi som definierar innehåll och regler samt instansdokument som innehåller ”data” (källa: www.bolagsverket.se).

arrow_forward
ra

Lex Maria

En så kallad vårdskada är en skada som en person har fått inom vården och som kunde ha undvikits. En vårdskada eller risk för en vårdskada ska utredas av vårdgivaren. Allvarliga vårdskador ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genom en så kallad Lex Maria-anmälan. Det är end...

arrow_forward
rr

Bolag

Vanligen avses med begreppet bolag ett aktiebolag men även handelsbolag och kommanditbolag utgör bolag, handelsbolag. I såväl BFL som ÅRL används begreppet ”företag” för alla verksamhetsformer. Se uppslagsordet Aktie i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
Visar 2061 till 2070 av 5129 träffar.