Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Taxonomi

En taxonomi innehåller begreppsdefinitioner, innehåll och struktur för rapporter samt regler för rapporter. Informationen kan användas av både användare och programvaror. En taxonomi innehåller följande. Begreppsdefinition med förväntad datatyp, debet/kredit och vilken period/balansdag data avser...

arrow_forward
rr

Spinning

Löpande bokföring Om företaget köper egna spinningcyklar ingår dessa normalt bland företagets inventarier, maskiner och inventarier - inköp. Kostnader för spinning och annan motion debiteras normalt ett konto i konto 7380 Kostnader för förmåner till anställda eller 7690 Övriga personalkostnader.

arrow_forward
rb

Årsstämma

Definition Årsstämman är en obligatorisk bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram årsredovisningen för aktieägarna och vissa förbestämda beslutsärenden ska behandlas. Årsstämma är en form av Ordinarie bolagsstämma. Tidpunkt för årsstämmanÅrsstämman ska hållas årligen inom sex månader från utgån...

arrow_forward
rs

Terminer

Definition Avtal mellan två parter om framtida köp eller försäljning av en tillgång till ett bestämt pris. Lagrum 44 kap. 4, 11 och 30 §§ IL Kommentar Termin är ett avtal mellan två parter om köp eller försäljning av en underliggande tillgång vid en viss tidpunkt till ett pris som är bestämt på...

arrow_forward
rm

Tullager

Beskattning Det finns särskilda regler som medför att moms inte behöver tas ut för varor i särskilda lager som anläggning för tillfällig lagring, tullager och frizon. Syftet är att momsbeskattningen ska förenklas så länge varorna finns i lagret. Förenklingen innebär att beskattning inte sker när va...

arrow_forward
rl

Beredskap

Avtal Med beredskapstid menas sådan tid då en anställd är skyldig att vara anträffbar för att efter varsel infinna sig på arbetsplatsen. Den anställde behöver alltså inte befinna sig på arbetsplatsen som vid jourtid, utan kan befinna sig exempelvis i hemmet. Regler för beredskapstid finns bara i k...

arrow_forward
rs

Betalkort

arrow_forward
rb

Börsbolag

Definition Börsbolag är publika aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en börs (reglerad marknadsplats). I Sverige finns börserna Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) och Nordic Growth Market (NGM). Börsbolag är dock inte en legalt definierad bolagsform. En mer formellt riktig betecknin...

arrow_forward
rm

Bibliotek

Definition Med biblioteksverksamhet menas tillhandahållande av böcker, tidskrifter, tidningar, ljud- och bildupptagningar, reproduktioner av bildkonst samt bibliografiska upplysningar. Lagrum 3 kap. 11 § 3 p och 7 kap 1 § 3 st. 6p mervärdesskattelagen (1994:200). Beskattning Man brukar säga att...

arrow_forward
rb

Bokföring

Definition Lagarna om bolag och föreningar innehåller inte längre särskilda regler om bokföring och redovisning. De finns nu framförallt i bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554). Det finns dock kvar några regler som har relevans för bokföring och redovisning. Se följande s...

arrow_forward
Visar 2061 till 2070 av 5043 träffar.