Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Konsultarvoden

Definition Arvoden för köpta tjänster. Kommentar Fakturerade konsultarvoden ska tas upp när tjänsten utförs. Längre konsultuppdrag intäktredovisas enligt reglerna för pågående arbeten. Företagets utgifter för konsulttjänster utgör normalt avdragsgilla driftskostnader i företaget. Konsultarvoden ...

arrow_forward
rr

Personalrekrytering

Till företagets kostnader för personalrekrytering räknas arvoden till s.k. rekryteringskonsulter, utgifter för platsannonser, utgifter i samband med arbetssökandes resor till och från anställningsintervjuer samt lämnade flyttbidrag och övriga bidrag till bostad och uppehälle i samband med rekryteri...

arrow_forward
rs

Dröjsmålsränta

Definition Ränta vid för sen betalning. Lagrum räntelagen Kommentar Dröjsmålsränta får tas ut efter den tid och procentsats som parterna i ett avtalsförhållande har avtalat om. Om det i avtalet inte finns någon överenskommelse om dröjsmålsränta så gäller räntelagens regler. Enligt räntelagen ...

arrow_forward
rr

Ipad

En ipad, som är en surfplatta eller bärbar pekdator, kan bokföras som datorutrustning eller förbrukningsinventarier beroende på inköpspris och nyttjandeperiod.

arrow_forward
rb

Konvertibel

Definition En konvertibel är ett skuldebrev som getts ut av ett aktiebolag mot betalning, vilken ger möjlighet att i framtiden byta fordran mot aktier i bolaget. En konvertibel kan sägas bestå av två delar, en obligationsdel och en konverteringsdel. Konvertibeln som obligation är en skuldförbindel...

arrow_forward
rr

Endagsförrättning

Endagsförrättning är ett skattemässigt begrepp för en tjänsteresa utan övernattning. Se uppslagsorden Endagstraktamente i Rätt Lön samt Traktamente i Rätt Skatt.

arrow_forward
rs

Sjukförsäkringsavgift

Definition Är en del av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Kommentar Arbetsgivaravgifter och egenavgifter består av ett antal olika avgifter; en av dessa är sjukförsäkringsavgiften. Fördelningen av de olika avgifterna hanteras av staten i enlighet med bestämmelser i lagen om fördelning av soci...

arrow_forward
rb

Inkråmsöverlåtelse

Definition Inkråmsöverlåtelse är en Företagsöverlåtelse där objektet för överlåtelsen är ett företags tillgångar och eventuellt skulder. Inkråm är inte en fast definierad enhet utan det är många gånger upp till intressenterna att fastställa vad inkråmet är. Den enda riktigt tydliga avgränsningen ...

arrow_forward
rs

Utländsk fordringsrätt

Definition Fordran i utländsk valuta. Lagrum 48 kap. 4 § IL Kommentar En fordran i utländsk valuta värderas till valutakursen på balansdagen. En vinst är skattepliktig och en förlust är avdragsgill. Omkostnadsbeloppet förändras vid värderingen till balansdagens kurs. Om fordran avyttras under...

arrow_forward
rs

Enklare förtäring

arrow_forward
Visar 2021 till 2030 av 5129 träffar.