Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Solceller

Definition Energikälla som omvandlar solljus till elektrisk ström. Lagrum 19 kap. och 42 kap. 30 § IL Kommentar En solcellsanläggning ska i sin helhet hänföras till den fastighet där den är placerad. Om anläggningen installeras på en jordbruksfastighet ska anskaffningsutgiften i sin helhet hänf...

arrow_forward
rr

Direktavdrag för inventarier

arrow_forward
rr

Statliga stöd, statsbidrag

arrow_forward
rl

A-skatt

Lag I skatteförfarandelag (2011:1244) definieras två skatteformer: A-skatt och F-skatt. Skatteformen avgör om den som betalar ut ersättning för utfört arbete ska göra skatteavdrag eller inte. En anställd ska ha A-skatt, vilket betyder att arbetsgivaren gör preliminärskatteavdrag och betalar sociala...

arrow_forward
rb

Aktiebok

Definition Aktieboken är bolagets förteckning över aktier och aktieägare. Den kan beskrivas som ett register över vilka aktier som är utgivna av bolaget och vem som är ägare till dem. Aktieboken kan föras på papper eller elektroniskt. En aktiebok som inte förs med automatiserad behandling måste än...

arrow_forward
rl

Arbetare

Avtal Om en anställd är arbetare eller tjänsteman beror på vilket kollektivavtal den anställde omfattas av. Vilket kollektivavtal en anställd omfattas av beror i första hand på vilka arbetsuppgifter som är aktuella. Arbetare är en anställd som omfattas av ett kollektivavtal mellan ett medlemsföre...

arrow_forward
rr

Uppdrag till fast pris, huvudregeln

Huvudregeln avseende pågående uppdrag innebär att intäkter redovisas allt eftersom arbetet utförs. Alla utgifter avseende uppdraget kostnadsförs löpande och intäkten beräknas enligt färdigställandegraden. Löpande bokföring Nedlagda utgifter avseende pågående uppdrag kostnadsförs i den löpande bokf...

arrow_forward
rr

Avdragsgill

Med begreppet avdragsgill menas vanligen att beloppet ifråga minskar det skattepliktiga resultatet vid beskattningen, avdragsgilla kostnader respektive ej avdragsgilla kostnader. Begreppet avdragsgill används även i momssammanhang. Med avdragsgill moms menas att den ingående momsen får dras av (ell...

arrow_forward
rr

À contofaktura

Vid arbeten som pågår under längre tid, eller då det säljande företaget vill försäkra sig om att få betalt eller att inte belasta sitt eget kassaflöde för mycket, kan en à contofaktura genereras och skickas till köparen/kunden. Möjligheten att à conto-fakturera regleras oftast i ett skriftligt avta...

arrow_forward
rl

A-contolön

Inom vissa branschområden är det vanligt med rörlig lön, t.ex. provision, bonus eller ackordslön. Den anställde kan ha en viss del fast lön och resten rörlig lön eller så kan hela lönen vara rörlig. Den rörliga lönen betalas vanligen ut månaden efter den tjänats in (avräkningsperiod). För de som ä...

arrow_forward
Visar 191 till 200 av 5043 träffar.