Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Anställningstid

När en person slutar sin anställning brukar ett arbetsintyg eller ett arbetsbetyg skrivas ut. Om anställningen varat under längre tid ska ett betyg med omdömen och vitsord lämnas.

arrow_forward
rl

Förbehållsbelopp

När en person får ekonomiska problem och hamnar i skuld kan Kronofogden besluta om utmätning av lönen. Beslutet föregås av att Kronofogden utreder vilka tillgångar den aktuella personen har samt gör en beräkning av hur mycket pengar personen behöver för att kunna försörja sig och sin eventuella fam...

arrow_forward
rs

Normalbelopp

Definition Det skattefria traktamentet beräknat enligt schablon vid utrikes tjänsteresor. Lagrum 12 kap. 10-11 §§ IL Kommentar Normalbeloppet för varje land ska motsvara den normala ökningen av levnadskostnaderna under en hel dag, för frukost, lunch, middag och diverse småutgifter. Måltidskostn...

arrow_forward
rb

Vilande bolag

Vilande bolag är inte en bolagsrättslig term. Ett bolags affärsverksamhet kan ligga nere under kortare eller längre tid, helt eller delvis utan att någon fördel eller nackdel uppstår utifrån ett bolagsrättsligt perspektiv. Samtliga åtaganden och förpliktelser (exempelvis att hålla årsstämma) kvarst...

arrow_forward
rr

Uppskjuten skattefordran

K3-regler En uppskjuten skattefordran representerar enligt punkt 29.12 en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag, och andra outnyttjade skatteavdrag. Uppskjuten skattefordran redovisas på konto 1370 Uppskjuten sk...

arrow_forward
rr

Materiell anläggningstillgång, avskrivning

Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska enligt 4 kap. 4 § ÅRL skrivas av systematiskt över denna period. Avskrivningar ska redovisas i resultaträkningen. Annan redovisning får dock tillämpas, om det finns särskilda skäl och är förenligt med god redovisningssed och rättvisande bild. ...

arrow_forward
rr

Installationer

Företagets utgifter för installationer, t.ex. kommunikationsinstallationer, i form av material och arbeten på egen eller annans fastighet kan precis som förbättringsutgifter på annans fastighet för ny-, till- eller ombyggnad aktiveras om de har ett bestående värde för företaget och sedan skrivas av...

arrow_forward
rr

Enhetlighet, principen om

Samma eller enhetliga principer ska enligt 2 kap. 4 § ÅRL tillämpas för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna ska konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat. (Benämns också Principen om konsekvens.)

arrow_forward
rl

Tredjelandsmedborgare

Om en arbetsgivare tänker anställa någon från land utanför EU, EES-stat eller Schweiz ska detta meddelas till Skatteverket. Meddelande görs på blankett ”Underrättelse Anställning av utlänning”. Informationen till Skatteverket ska göras senast den 12:e i månaden efter att anställningen har påbörjats...

arrow_forward
rr

Värdeminskning

arrow_forward
Visar 1981 till 1990 av 5043 träffar.