Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Övriga långfristiga ersättningar

K3-regler Övriga långfristiga ersättningar är enligt K3 punkt 28.12 ersättningar till anställda som inte förfaller till betalning inom tolv månader efter balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen, med undantag av ersättningar efter avslutad anställning och ersättningar vid uppsägn...

arrow_forward
rr

Lönebidrag

Arbetsgivare som t.ex. nyanställer arbetshandikappade eller långtidsarbetslösa äldre personer kan få statligt lönebidrag. I bidraget ingår även ersättning för arbetsgivaravgifter. Löpande bokföring Lönebidrag ska i den kostnadsslagsredovisade resultaträkningen (vilket också framgår av K2 nedan) r...

arrow_forward
rs

Omstämpling av aktier

Definition Genom anmälan till Bolagsverket kan en aktie av ett visst slag omvandlas till ett annat slag. Lagrum 44 kap. 3 § IL Kommentar En röststark A-aktie kan omstämplas till att bli en B-aktie genom en omvandling. Även preferensaktier kan stämplas om till vanliga aktier. Normalt sett är e...

arrow_forward
rs

Beloppsspärr

Definition En definitiv begränsning av hur mycket av tidigare års underskott som blir kvar efter en ägarförändring. Lagrum 37 kap. 21 § och 40 kap. 15-17 §§ IL Kommentar När det skett en ägarförändring måste man ta ställning till om företaget är ett underskottsföretag och om någon del av före...

arrow_forward
rs

Beskattningsår

Definition Det år då inkomster intjänas, dvs. inkomståret. Lagrum 1 kap. 13-15 §§ IL 3 kap. 4-5 §§ SFL Kommentar Uppgifterna i inkomstdeklarationen ska avse beskattningsåret. Fysiska personer har kalenderår som beskattningsår. Inkomster i svenskt handelsbolag ska tas upp det beskattningsår s...

arrow_forward
rs

Besparingsskog

Definition Ett skogsområde som avsattes i Dalarna vid storskiftet och som ägs gemensamt av ägarna till de fastigheter som ingick i storskiftet. Lagrum lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna Kommentar Besparingsskogar är inte företag och kan därmed inte delta i en underprisöverlåtelse...

arrow_forward
rs

Normalbelopp

Definition Det skattefria traktamentet beräknat enligt schablon vid utrikes tjänsteresor. Lagrum 12 kap. 10-11 §§ IL Kommentar Normalbeloppet för varje land ska motsvara den normala ökningen av levnadskostnaderna under en hel dag, för frukost, lunch, middag och diverse småutgifter. Måltidskostn...

arrow_forward
rs

Näringsbetingad andel

Definition Skatterättslig definition av andelar som innebär att utdelning och kapitalvinst är skattefria. Lagrum 24 kap., 25 kap. och 25 a kap. IL Kommentar För att undvika kedjebeskattning har man infört regler om näringsbetingade andelar. Enligt principen om ekonomisk dubbelbeskattning ska en...

arrow_forward
rb

Firmateckning

Definition Rätten att ingå bindande rättshandlingar för bolaget och företräda detta externt, t.ex. i domstol. Andra former av fullmakter och bindande handlingarÄven andra personer än bolagsrättsligt utsedda firmatecknare kan ha rätt att ingå avtal och binda bolaget. Det gäller dels personer som p...

arrow_forward
rs

Enklare förtäring

arrow_forward
Visar 1921 till 1930 av 5043 träffar.