Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Hälso- och sjukvård

Lag Den 1 juli 2017 trädde hälso- och sjukvårdslag (2017:30) ikraft. Syftet med lagen är att regelverket ska bli mer överskådligt och lättillgängligt. I lagen finns definitionen av hälso- och sjukvård: Det innefattar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. B...

arrow_forward
rm

Utbildning

En utbildningstjänst kan vara såväl momspliktig som momsfri. Det är framför allt den offentligrättsliga utbildningen som är undantagen från moms men även privata aktörer kan sälja utbildning momsfritt. Om en underentreprenör endast ställer personal till förfogande för en utbildning som bedrivs av n...

arrow_forward
rl

Representation

Lag Företagets representation kan vara extern eller intern. Med extern representation avses sådan representation som vänder sig till företagets affärskontakter. Intern representation vänder sig företagets anställda och i vissa fall deras anhöriga. Reglerna för företagets representation finns i inko...

arrow_forward
rs

Eftergift

Definition Att definitivt avstå från en rättighet av något slag. Kommentar Om en borgenär efterger en fordran som denne har upphör fordran och gäldenären är befriad från sin skuld. Genom eftergiften får gäldenären en intäkt och skulden försvinner. En eftergift av en fordran kan ses som ett ackor...

arrow_forward
rb

Ajournering av bolagsstämma

Definition Bolagstämman i aktiebolag kan ajourneras och fortsätta vid ett senare tillfälle, så kallad Fortsatt bolagsstämma. En minoritet av aktieägare, som innehar minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kan begära att något av de obligatoriska besluten vid årsstämma (fastställelse av res...

arrow_forward
rr

Avsättningar

I 3 kap. 9 § ÅRL definieras avsättningar som sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias. Avskrivningar och nedskrivningar får in...

arrow_forward
rm

Motion och friskvård

Definition En anställd kan som inkomstskattefri förmån få enklare motion betald av sin arbetsgivare. Vad som utgör enklare motion har utvecklats genom åren. Numera är det inte bara sporter som styrketräning, simning, fotboll och innebandy som omfattas. Även aktiviteter som t.ex. golf, ridning, segl...

arrow_forward
rr

Bilar och andra transportmedel - försäljning

Vid försäljning av bilar och andra transportmedel vilka utgör anläggningstillgångar ska en beräkning av kapitalvinst/kapitalförlust (realisationsvinst/realisationsförlust) göras. Försäljningsintäkten minskas med redovisat värde vid beräkning av realisationsresultatet. Kvittning av reavinster/kapita...

arrow_forward
rl

Friskvårdsbidrag

arrow_forward
rl

Covid-19, tillfälliga åtgärder

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset för både företag och privatpersonen har regeringen under våren 2020 lagt fram flera olika typer av stöd som antagits av Riksdagen. Nedan beskrivs de stöd som på olika sätt måste tas hänsyn till i samband med lönehanteringe...

arrow_forward
Visar 181 till 190 av 5043 träffar.