Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Incitamentsprogram

Incitamentsprogram är ett samlingsbegrepp för bland annat aktierelaterade ersättningar.

arrow_forward
rr

Industritillbehör

Industritillbehör enligt 2 kap. 3 § jordabalken, är de maskiner och annan utrustning som tillförts fastigheten för att användas i verksamheten (industriverksamheten). Dock ingår de inte i fastigheten om ägaren avgett förklaring härom och förklaringen än inskriven i fastighetsregistrets inskrivnings...

arrow_forward
rr

Inkomst

En inkomst uppstår enligt K3 kapitel 23 och K2 kapitel 6 när ett företag säljer en vara eller tjänst och uppgår till den ersättning som företaget ska få av köparen. Enligt IFRS 15 sker ett uppfyllande av ett prestationsåtagande. Inkomsten framgår vanligtvis av en faktura, tömningskvitto från kassar...

arrow_forward
rr

Kassagenererande enhet

Enligt såväl K3 punkt 27.4 som IAS 36 definieras en kassagenereande enhet som den minsta identifierbara grupp av tillgångar som ger upphov till inbetalningar och som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning innebär att återvinningsvärdet ...

arrow_forward
rr

Kommission/konsignation

Kommission kallas enligt lagen (2009:865) om kommission ett uppdrag att för en annan persons räkning men i eget namn sälja eller köpa lös egendom. Lagen gäller för kommissionshandel med all sorts lös egendom, även t.ex. värdepapper. Med kommissionärsföretag avses enligt 36 kap. 2 § IL ett svenskt ...

arrow_forward
rr

Koncernredovisning

Ett moderföretag ska för varje räkenskapsår som huvudregel upprätta koncernredovisning enligt ÅRL. Angående vad som menas med koncern, koncernföretag, moderföretag och dotterföretag, koncern. Reglerna kring koncernredovisning finns i 7 kap. 1-33 §§ ÅRL och i K3 kapitel 9 Koncernredovisning. En konc...

arrow_forward
rr

Kontering

Kontering innebär en klassificering av affärshändelsen vilket framgår av kommentaren till BFNAR 2013:2 punkt 2.3. BFN anger även följande i denna kommentar: ”Genom konteringen anges i vilken utsträckning affärshändelsen ger upphov till en tillgång eller skuld respektive eget kapital, eller är resu...

arrow_forward
rr

Kontokort

Kontokort är ett vanligt samlingsnamn för olika typer av kort som används för att betala för varor och tjänster vid inköpsställen som accepterar kontokort som betalningsmedel. Vanliga benämningar på olika typer av kontokort är bankkort, kreditkort och betalkort. Kontokort kan, om det är fråga om kr...

arrow_forward
rr

Kortfristig skuld, klassificering

K3-regler Ett företag ska enligt punkt 4.7 klassificera skulder som långfristiga eller kortfristiga och redovisa dem under egna rubriker. En skuld ska klassificeras som kortfristig när företaget avser att reglera skulden under företagets normala verksamhetscykel, företaget primärt innehar skulden...

arrow_forward
rr

Kurser/kurslitteratur

Till arbetsgivarens utgifter för de anställdas utbildning hör bland annat kursavgifter och kurslitteratur för köpta/externa utbildningar. Löpande bokföring Erlagda utgifter för utbildning, externa kurser, konferenser, seminarier och kongresser kan debiteras konto 7610 Utbildning (BAS 2020), alter...

arrow_forward
Visar 1881 till 1890 av 5043 träffar.