Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Avbokningsavgifter

arrow_forward
rs

Avyttringstidpunkt

Definition Den tidpunkt vid vilken en tillgång skatterättsligt anses vara avyttrad. Lagrum 41 kap. 2 § IL Kommentar När det finns ett avtal om försäljning, byte eller jämförlig överlåtelse, som är bindande för bägge parter, är tillgången avyttrad. Avyttringstidpunkten är därmed det datum då de...

arrow_forward
rr

Anslutningsavgifter

Fastighetsägarens kostnader för anslutningsavgifter (och anläggningsbidrag) för att få nyttja el, kabel-TV, fjärrvärme, vatten, avlopp etc. för näringsfastigheten utgör en del av anskaffningsvärdet för tillgången. För sälj-/leveransföretagen utgör anslutningsavgifterna intäkter som normalt bokförs ...

arrow_forward
rl

Ändrad sysselsättningsgrad

När en anställd ändrar sin arbetstid, sysselsättningsgrad, påverkas många olika beräkningar inom lönehanteringen.

arrow_forward
rs

Ansvarsförsäkringar

arrow_forward
rb

Avstämningsregister

Definition Avstämningsregister är ett elektroniskt register vilket består av avstämningskonton som läggs upp för ägare av finansiella instrument, vilka registreras enligt lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Avstämningskontona innehåller uppgift om bland annat a...

arrow_forward
rr

Avskrivningsmetoder

K3-regler Ett företag som tillämpar K3 ska enligt punkt 17.20 välja en avskrivningsmetod som återspeglar förväntad förbrukning av den materiella anläggningstillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningsmetoden ska omprövas, om det finns en indikation på att förväntad förbrukning har förändr...

arrow_forward
rr

Avgift, pantsättning

arrow_forward
ra

Arbetstagarledamöter

För att ge de fackliga organisationerna medinflytande genom att ge de anställda insyn i och inflytande över företagets verksamhet finns en särskild lag: lagen om styrelserepresentation för de privatanställda. I ett företag med minst 25 arbetstagare har som regel de anställda rätt att utse två ledam...

arrow_forward
ra

Anställningstillstånd

I vissa fall krävs särskilda tillstånd för att utföra arbete. Så krävs till exempel enligt lagen om tillstånd för anställning på fartyg. Av lagen framgår bland annat att en utlänning ska ha tillstånd för att ha anställning som avser befattning på svenskt fartyg i utrikes trafik (anställningstillstå...

arrow_forward
Visar 1871 till 1880 av 5043 träffar.