Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Köpta tjänster

Utgifter för köpta tjänster - från andra företag eller enskilda personer vilka inte är anställda i företaget - avseende t.ex. mätnings-, ritnings-, kopierings-, databehandlings- och IT-, bokförings-, översättnings-, advokat- och rättegångskostnader samt konsulttjänster redovisas inom kontogruppen f...

arrow_forward
rs

Anställningsstöd

Definition Ett bidrag som betalas ut till arbetsgivare som anställer personer som har svårt att få jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Lagrum 15 kap. 1 § IL Kommentar Anställningsstödet är en skattepliktig ersättning som används för att bekosta lön och arbetsgivaravgifter.

arrow_forward
rr

Kundfordringar

Vid kreditförsäljning av varor och tjänster skriver företaget ut en faktura (räkning) som i dagligt språkbruk benämns kundfaktura eller kundfordran och som skickar till köparen, ofta digitalt eller på papper. Informationen kan också finnas tillgängligt för kunden att hämta. Fram till dess fakturan ...

arrow_forward
rr

Kund

K4-regler En kund är, enligt IFRS 15 Bilaga A, en part som har ingått ett avtal med ett företag om att erhålla varor eller tjänster som är ett resultat av företagets ordinarie verksamhet i utbyte mot ersättning.

arrow_forward
rs

Punktskatt

Definition En skatt på konsumtion av vissa varor, till exempel alkohol och tobak. Kommentar Punktskattens syfte är att begränsa användningen av vissa varor. Skatten är en avdragsgill kostnad för en näringsidkare. Deklaration Underlaget för punktskatt redovisas i skattedeklaration.

arrow_forward
rr

Förpliktelse

Bokslut Enligt 3 kap. 9 § ÅRL ska som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller tid tidpunkt då de ska infrias. K3-regler Ett företag sk...

arrow_forward
rr

Försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen återfinns i 2 kap. 4 § ÅRL. Principen innebär att värderingen ska göras med rimlig försiktighet. Bara sådana intäkter som konstaterats under räkenskapsåret tas med. Förluster och ekonomiska förpliktelser som avser räkenskapsåret ska redovisas, även om de inte var kända på bal...

arrow_forward
rr

Förskott

arrow_forward
rr

Franchising

Franchising innebär att ett företag (franchisegivaren) knyter andra företag (franchisetagare) till sig för återförsäljning eller tillverkning av varor och tjänster. Franchisegivaren ger dessa företag rätt att använda ett namn, ett varumärke, ett produktsortiment och/eller en affärsidé. Franchisetag...

arrow_forward
rb

Fusion

Definition Fusion innebär att två eller flera aktiebolag slås ihop genom att samtliga tillgångar och skulder i bolagen övertas av ett existerande eller nybildat aktiebolag. De bolag som för över tillgångar och skulder kallas överlåtande bolag och det bolag som tar emot tillgångar och skulder kall...

arrow_forward
Visar 1851 till 1860 av 5043 träffar.