Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Unionsinternt förvärv

Försäljning av varor mellan momspliktiga företag inom EU är ett exempel på när förvärvsbeskattning ska ske hos köparen, ett unionsinternt förvärv. Förvärvsbeskattning görs i köparens skattedeklaration, dvs. köparen beräknar själv förvärvsmoms vilket innebär att moms beräknas på inköpet enligt köpar...

arrow_forward
rm

Postorder

arrow_forward
rm

C2C

Definition Förkortningen C2C betyder ”consumer to consumer” dvs. försäljning mellan konsumenter. Denna förkortning ska skiljas från B2B (business to business) eller B2C (business to consumer). Innebörden av dessa begrepp har betydelse när man ska besvara frågan i vilket land en transaktion ska besk...

arrow_forward
rs

Kompensationsinvändningar

Definition Argument som innebär att ett felaktigt pris kompenseras av prissättning på andra varor eller tjänster eller kompenseras andra beskattningsår. Lagrum 14 kap. 19 § IL Kommentar Till skillnad från alla andra skatteprocesser går det i mål om internprissättning att hänvisa till kompensera...

arrow_forward
rr

Privata insättningar

Om ägaren/delägaren i enskild firma eller handelsbolag tillskjuter egna medel vid starten och under verksamhetens gång, eller betalar företagets utgifter med egna medel, utgör detta en privat insättning. Detsamma gäller om ägaren/delägaren låter privata inkomster tillföras och bokföras i näringsver...

arrow_forward
rm

Bemanning

arrow_forward
rr

Ställda säkerheter

Ställda säkerheter är de säkerheter ett företag ställer för annan för egen eller annans skuld. De vanligaste är företagsinteckningar och fastighetsinteckningar. Upplysning om dessa ska lämnas i not till årsredovisningen, se 5 kap. 14 § ÅRL för samtliga företag och tillägget i 5 kap. 46 § ÅRL för st...

arrow_forward
rs

Goodwill

Definition Den del av köpeskillingen som inte kan hänföras till någon specifik tillgång vid ett rörelseförvärv. Lagrum 18 kap. 1, 13 och 17 §§ IL Kommentar Vid köp av ett företag/rörelse får skillnaden mellan den betalda ersättningen och det behållna värdet av de tillgångar som förvärvats och d...

arrow_forward
rs

Byggnad på ofri grund

Definition En byggnad som ägs av någon annan än den som äger marken den är uppförd på. Lagrum 2 kap. 6 § och 19 kap. IL Kommentar Enligt de skatterättsliga reglerna är även en byggnad på ofri grund en fastighet. De regler som gäller för reparation och underhåll, utvidgat reparationsbegrepp och...

arrow_forward
rs

Glasögon

arrow_forward
Visar 1841 till 1850 av 5129 träffar.