Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Röstvärdesdifferentiering

Definition Röstvärdesdifferentiering är den skillnad i röststyrka som kan finnas mellan olika aktier i ett aktiebolag, till exempel kan vissa aktier ha fem röster och andra aktier en röst i ett och samma bolag. Aktier som har olika röstvärde samlas i Aktieslag. Det är vanligt att aktieslag med oli...

arrow_forward
rl

T-shirt

En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas finns i inkomstskattelag (1999:1229).

arrow_forward
rr

Betalningsföreläggande

Om en köpare/kund inte betalar en faktura i tid kan säljaren/leverantören - efter att ha skrivit kravbrev utformat enligt 5 § i inkassolagen (1974:182) - vända sig till Kronofogden, KFM, (www.kronofogden.se), med en skriftlig begäran om betalningsföreläggande. 5 § Inkassolagen Krav mot en gäldenär...

arrow_forward
ra

Chefer

Att vara chef kan innebära alltifrån att vara ansvarig för ett visst område till att vara företagsledare för en stor koncern eller myndighet. Chefer har på sätt och vis en särställning inom arbetsrätten. Å ena sidan är de - om de är anställda och inte uppdragstagare hos eller inhyrda till - att se ...

arrow_forward
rr

K2

K2 är alternativregelverk vid upprättande av årsredovisning enligt ÅRL och utgivet av BFN. Mindre företag får välja mellan K3 (huvudregelverket) och K2. Den fullständiga benämningen på K2 är BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. K2 uppdaterades 2016 och har sedan dess det omfattat samtliga...

arrow_forward
rr

Varuförsäljning

Försäljning av handelsvaror eller produkter från företagets egen tillverkning som utgör företagets huvudsakliga verksamhet redovisas i posten Nettoomsättning i resultaträkningen och konteras därmed i kontoklass 3. Försäljning av varor och produkter som utgör sidointäkter bokförs i kontogrupp 36 Rör...

arrow_forward
rr

Upplåtelseavgift

Upplåtelseavgift är en särskild avgift för upplåtelse av bostadsrätt, dvs. utöver insatsen. En sådan avgift kan komma ifråga då viss lägenhet upplåts med bostadsrätt först sedan föreningen har varit i verksamhet i någon tid. Under denna tid kan bostadsrätternas värde ha stigit utöver grundavgiftern...

arrow_forward
rr

Video

arrow_forward
rr

Fondemission

Enligt ABL kan aktiekapitalet ökas på fyra olika sätt - genom fondemission eller genom s.k. tillskottsemission i form av nyemission, emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner. Vid nyemission tillförs aktiebolaget nytt kapital genom att nya aktier tecknas. Vid fondemission ökas ak...

arrow_forward
ra

Lärling

arrow_forward
Visar 1821 till 1830 av 5129 träffar.