Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Borgenärsbyte

Definition Innebär ett byte av borgenär i ett fordringsförhållande. Gäldenären, den som har en skuld, är fortfarande samma. Kommentar När en fordran överlåts till en ny innehavare sker ett byte av borgenär. Överföringen är en avyttring och ska kapitalvinstberäknas. Ur ett skatterättsligt perspekt...

arrow_forward
rr

Biljetter

Löpande bokföring Färdbiljetter (t.ex. till flyg, båt, färja, buss, spårvagn, tåg, tunnelbana) i samband med inrikes eller utrikes tjänsteresor redovisas som resekostnader vanligtvis i kontogrupp 58. Entréavgifter och biljetter till mässor, utställningar etc. kan redovisas som reklam (kontogrupp 5...

arrow_forward
rl

T-shirt

En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas finns i inkomstskattelag (1999:1229).

arrow_forward
rr

Fondemission

Enligt ABL kan aktiekapitalet ökas på fyra olika sätt - genom fondemission eller genom s.k. tillskottsemission i form av nyemission, emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner. Vid nyemission tillförs aktiebolaget nytt kapital genom att nya aktier tecknas. Vid fondemission ökas ak...

arrow_forward
rm

Utgående moms

Definition Med begreppen utgående moms eller utgående skatt avses den skatt som redovisas till staten när en säljare är skattskyldig till moms och debiterar moms i en faktura eller kvitto. Utgående skatt kan även redovisas när t.ex. ett företag gör inköp av varor från EU eller inköp av vissa tjäns...

arrow_forward
rr

Post

BFN har i ett yttrande gällande varulagervärdering svarat på frågan vad en post är. En post kan vara en enskild vara om varorna säljs styckvis. Om varorna endast säljs i partier som omfattar ett visst antal varor är varje parti en post. BFN avgav ett yttrande 2010 till Regeringsrätten där nämnden...

arrow_forward
ra

Meddelarskydd

Från och med den 1 juli 2017 gäller lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter. Lagen innehåller bestämmelser som ger anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i viss verksamhet skydd mot efterforskning och ingripanden från verksamhetsutövarens sida när de lämnar up...

arrow_forward
rr

Utländsk valuta

Utländsk valuta är enligt K3 punkt 30.2 annan valuta än företagets redovisningsvaluta. Redovisningsvalutan är den valuta i vilken företaget upprättar sina finansiella rapporter enligt K3. I IAS 21 punkt 8 definieras utländsk valuta som en annan valuta än företagets funktionella valuta. Löpande bok...

arrow_forward
ra

Integritet

Personlig integritet i arbetslivet regleras i olika lagar, till exempel kreditupplysningslagen den så kallade dataskyddslagen, EU:s dataskyddsförordning, Europakonventionen om mänskliga rättigheter, offentlighets- och sekretesslagen (på offentlig sektor) och kamerabevakningslagen. Vad som avses med...

arrow_forward
rr

Verifikation

För samtliga affärshändelser, rättelser och bokslutsposter ska det enligt 5 kap. 6 § och 10 § BFL finnas verifikationer. Begreppet verifikationer definieras i 1 kap. 2 § punkt 8 BFL som ”de uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en vidtagen justering i bokföringen”, t.ex. kvitton, faktu...

arrow_forward
Visar 1811 till 1820 av 5129 träffar.