Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Personalbil

arrow_forward
rs

Gåvor till kunder

Kommentar Gåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla för givaren. Avdrag medges dock för enklare reklamgåvor och representationsgåvor.

arrow_forward
rr

Hyresintäkter

Företag som tillfälligt eller som en sekundär aktivitet hyr ut t.ex. kontors-, butiks-, lagerlokaler eller garage/parkeringsplats i egen fastighet redovisar normalt hyresintäkterna som ett slags biinkomst i posten Övriga rörelseintäkter. Hyresintäkter i ett fastighetsförvaltande företag bokförs där...

arrow_forward
rs

Nyckelpersoner

Definition Expert eller någon med stor betydelse för ett företags framtid. Lagrum 11 kap. 22-23 §§ IL Kommentar För att göra det enklare för en arbetsgivare att attrahera utländska experter och nyckelpersoner finns det möjlighet för dessa att få skattelättnader i inkomstslaget tjänst. Möjligh...

arrow_forward
ra

Provanställning

Det är tillåtet att träffa avtal om tidsbegränsad provanställning. Prövotiden får uppgå till högst sex månader. Detta innebär att det nästan alltid är tillåtet med en provanställning (6 § anställningsskyddslagen). Dock får inte provanställning föregå en allmän visstidsanställning (ALVA), i alla fal...

arrow_forward
rr

Äganderättsförbehåll

Äganderättsförbehåll är ett villkor i exempelvis ett avtal om avbetalningsköp som ger säljaren en slags panträttighet i den sålda egendomen. Rättigheten ger säljaren normalt en rätt att återta egendomen att i den händelse inte köparen inte betalar hela skulden dvs. betalar sina amorteringar. Detta ...

arrow_forward
rs

Lönebaserat utrymme

Definition Lönebaserat utrymme är en del av årets gränsbelopp beräknat enligt huvudregeln. Lagrum 57 kap. 16 och 19-19 a §§ IL Kommentar Vid beräkning av årets gränsbelopp får ett lönebaserat utrymme läggas till omkostnadsbeloppet multiplicerat med klyvningsräntan. Det gäller oavsett vilken me...

arrow_forward
rs

Ombyggnad

Definition Ändra en byggnad invändigt. Lagrum 19 kap. 2 och 13 §§ IL Kommentar En ombyggnad innebär att en byggnad ändras utan att byggnadens yttre gränser utökas. Utgifterna läggs normalt sett till byggnadens anskaffningsvärde och kostnadsförs genom värdeminskningsavdrag. Det är viktigt att g...

arrow_forward
rs

Grundavdrag

Definition Ett avdrag som undantar en del av förvärvsinkomsten från beskattning. Lagrum 63 kap. IL Kommentar Grundavdrag på förvärvsinkomst medges vid beräkning av kommunal och statlig inkomstskatt. Grundavdrag medges dock inte på inkomst av kapital. För den som varit obegränsat skattskyldig en...

arrow_forward
rr

Remburs

En köpare och säljare undertecknar ett köpeavtal med villkoret att betalningen ska ske med remburs. Köparen kontaktar sin bank och ansöker om en remburs, öppnad till förmån för säljaren. Rembursen garanterar sedan säljaren betalning mot att säljaren visar upp handlingar som följer villkoren i rembu...

arrow_forward
Visar 1801 till 1810 av 5129 träffar.