Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Hyresintäkter

Företag som tillfälligt eller som en sekundär aktivitet hyr ut t.ex. kontors-, butiks-, lagerlokaler eller garage/parkeringsplats i egen fastighet redovisar normalt hyresintäkterna som ett slags biinkomst i posten Övriga rörelseintäkter. Hyresintäkter i ett fastighetsförvaltande företag bokförs där...

arrow_forward
ra

Förhandling

En förhandling är den vanligaste formen för arbetstagares medinflytande. En lagfäst rätt till förhandling för fackliga organisationer har funnits sedan 1936. Dessa regler om den allmänna förhandlingsrätten återfinns nu i medbestämmandelagen. Det finns även regler om förhandlingar i kollektivavtal....

arrow_forward
rr

Fastighetsinteckning

I samband med att företaget tar ett lån - inteckningslån eller reverslån - krävs normalt någon form av säkerhet för lånet. Vid lämnad säkerhet i form av fastighetsinteckningar ställs företagets fastighet som säkerhet genom att ett pantbrev registreras hos tingsrätten. När pantbrevet registrerats ka...

arrow_forward
rr

Fastighetskostnader - hyrd fastighet

Företagets utgifter avseende fastighetskostnader redovisas på samma sätt som om utgifterna gäller företagets egen fastighet (fastighetskostnader - egen fastighet) eller hyrd fastighet. Löpande bokföring De löpande utgifterna avseende hyrd fastighet debiteras lämpligt konto i kontogrupp 50 Lokalkos...

arrow_forward
ra

Provanställning

Det är tillåtet att träffa avtal om tidsbegränsad provanställning. Prövotiden får uppgå till högst sex månader. Detta innebär att det nästan alltid är tillåtet med en provanställning (6 § anställningsskyddslagen). Dock får inte provanställning föregå en allmän visstidsanställning (ALVA), i alla fal...

arrow_forward
rb

Näringslivsregistret

Definition Näringslivsregistret är en databas över alla Sveriges företag och hanteras av Bolagsverket. Registret innehåller aktuell information om företag och är delvis avgiftsfri. Näringslivsregistret består av bland annat följande underregister: aktiebolagsregistret, handels- och föreningsregis...

arrow_forward
rr

Finansiell skuld

K3-regler En finansiell skuld är enligt punkt 11.6 en skuld som innebär en avtalsenlig skyldighet att erlägga kontanter eller en annan finansiell tillgång till en annan part att byta finansiellt instrument med en annan part enligt villkor som kan komma att visa sig oförmånliga. De mest förekommande...

arrow_forward
ra

Försäkring

Det finns inga regler i lag om att en arbetsgivare måste teckna försäkringar för sina anställda. En arbetsgivare svarar enligt skadeståndslagen för personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (s.k. principalansvar). Arbetsgivaren svarar också för ren f...

arrow_forward
rr

Verksamhet

Begreppet verksamhet definieras i 1 kap. 2 § BFL som näringsverksamhet eller annan verksamhet som omfattas av bokföringsskyldighet enligt BFL. Näringsverksamhet är normalt verksamhet av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den kan betecknas som yrkesmässig. Annan verksamhet kan vara ideell ver...

arrow_forward
rl

Läkemedel

Lag I de fall arbetsgivaren ersätter kostnad för läkemedel, som omfattas av läkemedelslag (2015:315) uppstår skattepliktig förmån. Naturläkemedel som bekostas av arbetsgivaren är en skattepliktig ersättning för den anställde. All hälso- och sjukvård vid tjänsteresa i utlandet är skattefri för den...

arrow_forward
Visar 1791 till 1800 av 5129 träffar.