Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

§

Bokföringslag (1999:1078)

arrow_forward
rs

Aktier

Definition Andelar i ett aktiebolag. Kommentar För att kunna ta ställning till hur en vinst eller förlust vid avyttring av aktier ska klassificeras skatterättsligt är det viktigt att veta om aktierna är kapitalplaceringsandelar, näringsbetingad andel eller lagertillgångar. En vinst vid en försä...

arrow_forward
rr

Uppdrag till fast pris, huvudregeln

Huvudregeln avseende pågående uppdrag innebär att intäkter redovisas allt eftersom arbetet utförs. Alla utgifter avseende uppdraget kostnadsförs löpande och intäkten beräknas enligt färdigställandegraden. Löpande bokföring Nedlagda utgifter avseende pågående uppdrag kostnadsförs i den löpande bokf...

arrow_forward
rr

Renovering

arrow_forward
ra

Allmän visstidsanställning

Definition Arbetsgivare och arbetstagare får träffa avtal om allmän visstidsanställning. Denna tidsbegränsade anställningsform kan användas fritt utan att man behöver ange något speciellt skäl. Det finns dock en tidsgräns. Det är enligt lagens förarbeten inte heller tanken att en allmän visstidsans...

arrow_forward
rr

Olycksfallsförsäkringar

Individuellt tecknade försäkringar, som t.ex. olycksfallsförsäkringar, utgör privata försäkringar, privata uttag. Om arbetsgivaren bekostar anställdas olycksfallsförsäkringar eller tecknar gruppolycksfallsförsäkringar utgör detta skattepliktiga förmåner för de anställda, förmåner. Premierna avseend...

arrow_forward
rr

Avsättningar

I 3 kap. 9 § ÅRL definieras avsättningar som sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias. Avskrivningar och nedskrivningar får in...

arrow_forward
rr

Bruttoredovisning

Principen om bruttoredovisning finns i 2 kap. 4 § ÅRL och innebär att tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader inte får kvittas mot varandra i årsredovisningen. Denna princip benämns även kvittningsförbudet. K3-regler I punkt 2.5 framgår att kvittning av tillgångar och skulder samt intäk...

arrow_forward
rm

Tjänstebeskattning

För att kunna avgöra vilket land som får beskatta en transaktion finns regler om beskattningsland. När det gäller försäljning mellan företag är det särskilt viktigt att momsreglerna inte hindrar handeln inom EU. Om alla företag fakturerar sitt lands moms förhindras handeln eftersom köparföretagen m...

arrow_forward
rl

Utlägg

När en anställd lägger ut egna pengar för ett inköp som egentligen är arbetsgivarens kostnad talar man om utlägg. Det kan hända t.ex. vid en tjänsteresa. Den anställde kanske betalar för taxiresa eller representationsmåltid som egentligen är arbetsgivarens kostnad. Det kan också vara så att den ans...

arrow_forward
Visar 171 till 180 av 5043 träffar.